Please download to get full document.

View again

of 36
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

WSTĘP REGULAMIN. Regulamin Festiwalu Fantastyki Cytadela maja 2017 Nowy Dwór Mazowiecki. Pierwszy Festiwal Fantastyki Cytadela czas zacząć!

Category:

Technology

Publish on:

Views: 5 | Pages: 36

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
WSTĘP REGULAMIN 1 fot. Dariusz Nivelis Mysłowski Organizatorem imprezy Festiwalu Fantastyki CYTADELA w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U )
Transcript
WSTĘP REGULAMIN 1 fot. Dariusz Nivelis Mysłowski Organizatorem imprezy Festiwalu Fantastyki CYTADELA w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U ) z późniejszymi zmianami, jest BRZ ART Artur Brzychcy, ul. Północna 6F, Piaseczno oraz Fundacja Szalonego Kapelusznika, ul. Kościuszki 49, Piaseczno (zwani dalej organizatorami ). Organizatorzy zastrzegają sobie prawo, w połączeniu z wszystkimi innymi postanowieniami i dyrektywami, które będą uwidocznione na bilecie wstępu na Imprezę lub umieszczone na tablicy informacyjnej w miejscu Imprezy, do tego, co następuje: 1. Odmówić wstępu posiadaczowi biletu w przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa. 2. Odmówić wniesienia na teren imprezy oraz użycia w trakcie Imprezy: - jakichkolwiek ostrych i niebezpiecznych przedmiotów, w tym w szczególności przedmiotów szklanych, metalowych lub innych przedmiotów bez zgody Organizatorów; - broni lub jakichkolwiek substancji i materiałów wybuchowych mogących w jakikolwiek sposób zagrażać życiu lub zdrowiu uczestników Imprezy bez zgody Organizatorów; - flagi lub tablicy niebędącej w bezpośredni sposób związanej z Imprezą lub przekraczającej swym rozmiarem wielkość 1m kwadratowego (wszelkiego rodzaju transparenty należy zwinąć na każde wyraźne polecenie Organizatorów); - napojów alkoholowych i narkotyków oraz innych substancji odurzających. Osoby usiłujące wnieść na teren Imprezy wszelkie przedmioty wymienione powyżej, z wyjątkiem przedmiotów zabronionych prawem lub jakiekolwiek inne przedmioty mogące w opinii Organizatora stanowić potencjalne zagrożenie dla pozostałych uczestników Imprezy będą zobowiązane do przekazania ww. przedmiotów do płatnego depozytu na czas trwania Imprezy. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami. Jednorazowy koszt przekazania pojedynczego przedmiotu do depozytu wynosi 10 PLN. Wprowadzanie, wnoszenie zwierząt na teren Imprezy dopuszczalne jest wyłącznie za zgodą Organizatorów. Nie dotyczy to psów przewodników dla osób niewidomych. Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączne prawo do odmówienia wstępu na teren Imprezy osobie naruszającej jakiekolwiek postanowienia niniejszego regulaminu lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa Organizatorzy mają prawo żądać, aby posiadacz biletu opuścił teren Imprezy a także podjąć odpowiednie kroki, aby żądanie zostało wykonane. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w których uczestnik Imprezy zakłóca porządek publiczny, zachowuje się agresywnie lub niezgodnie z regulaminem Imprezy. Zabrania się prowadzenia jakiejkolwiek działalności o charakterze komercyjnym podczas trwania Imprezy bez zgody Organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania, skrócenia lub zmiany scenariusza Imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia uczestników Imprezy. W razie odbycia Imprezy jedynie w części z przyczyn niezależnych od Organizatorów, Organizatorzy nie będą zobowiązani do jakiejkolwiek rekompensaty lub odszkodowania wobec posiadacza biletu poza zwrotem całości lub części wartości biletu. W przypadku zmiany daty, miejsca lub istotnej zmiany w programie Imprezy, posiadacz biletu może zwrócić bilet przed rozpoczęciem Imprezy za zwrotem całości sumy, na jaką opiewał. Poza wskazanymi powyżej przypadkami bilet nie podlega zamianie na inny ani zwrotowi. W sytuacji, gdyby na mocy decyzji Organizatorów został zmieniony termin Imprezy, zakupiony przez Uczestnika bilet zachowuje ważność i ma moc obowiązującą w nowym terminie Imprezy. Uczestnik Imprezy nie posiada jakichkolwiek uprawnień kontrolnych względem Organizatorów z tytułu zakupionego biletu wstępu na Imprezę. Odpowiedzialność Organizatorów z tytułu odwołania Imprezy ograniczona jest względem uczestnika do wysokości wartości biletu wstępu na Imprezę. Wstęp dla dzieci do lat 6 jest bezpłatny, ale muszą stale przebywać pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego, który jest w pełni odpowiedzialny za zachowanie i czyny dziecka. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zdrowie i życie małoletnich uczestników. Osoby niepełnoletnie miedzy 6 a 18 rokiem życia muszą mieć stale przy sobie pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych podczas przebywania na terenie imprezy. Zakupiony bilet stanowi indywidualną zgodę Organizatorów na wstęp na Imprezę, która może być cofnięta w każdej chwili, z przyczyn związanych z koniecznością zachowania zasad bezpieczeństwa. Upoważnia to do otrzymania jedynie zwrotu całości lub części ceny wydrukowanej na bilecie, w zależności od tego czy zgodę cofnięto przed wejściem na Imprezę, czy w jej trakcie. W przypadku cofnięcia zgody, o której mowa powyżej z przyczyn zawinionych przez posiadacza biletu, zwrot ceny biletu nie przysługuje. Zakupiony bilet na Imprezę nie może być używany jakichkolwiek Dawno, dawno temu pojawiły się na świecie dwie siostry Twierdza i Cytadela. Los rzucił je w różne strony świata. Jedna zamieszkała w krainie wielkich jezior, druga zaś osiedliła się tuż obok stolicy. Jednak kiedy minął ich okres świetności, ludzie o nich zapomnieli. Z dnia na dzień zaczęły blednąć, rozpadać się na części i odpływać w niepamięć... Lecz w końcu przyszedł dzień, w którym sędziwa Twierdza obudziła się, przetarła oczy i zobaczyła, że jej wnętrze znowu żyje! Wszędzie byli ludzie w fantastycznych strojach, pełni pomysłów, gotowi do odkrywania kolejnych poziomów wyobraźni. Jej serce zabiło mocniej. Energia zaczęła krążyć. Dołączyła do gry! Zachwycona tym, jak szybko wraca jej życie, postanowiła odnaleźć swoją starszą uśpioną siostrę Cytadelę i podzieliła się z nią lekarstwem na wieczne życie - potęgą i energią wyobraźni! Pierwszy Festiwal Fantastyki Cytadela czas zacząć! Regulamin Festiwalu Fantastyki Cytadela maja 2017 Nowy Dwór Mazowiecki w akcjach reklamowych i promocyjnych (w tym w charakterze nagrody w konkursach lub loteriach), a także do jakichkolwiek innych celów komercyjnych lub handlowych osób trzecich, bez uprzedniej zgody Organizatorów. Zakazuje się odsprzedaży biletu wstępu na Imprezę po cenie różnej aniżeli wskazana na bilecie pod rygorem unieważnienia biletu bez prawa żądania zwrotu kosztów poniesionych w związku z jego zakupem. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za jakiekolwiek przedmioty wniesione przez uczestników na teren Imprezy, które nie zostały oddane do depozytu. Zabrania się prezentowania w trakcie trwania Imprezy jakichkolwiek haseł okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócenia porządku i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania, poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależność do którejś z subkultur, sympatie sportowe lub z jakiegokolwiek innego powodu. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej podczas Imprezy. Zabrania się wstępu na wywyższenia znajdujące się na terenie imprezy bez zgody organizatora, a także wchodzenia na obszary oznaczone tabliczką Zakaz wstępu ze względu na bezpieczeństwo Uczestników. Biorąc udział w Imprezie uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie swojego wizerunku przez Organizatorów i podmioty działające za zgodą i w porozumieniu z Organizatorami. Uczestnik wyraża zgodę na korzystanie przez Producenta z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją Imprezy oraz przenosi na Producenta w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem Uczestnika i jego nagraniami (fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku z Imprezą. Biorąc udział w Imprezie uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz zobowiązany jest stosować się do wszelkich poleceń służby porządkowej i informacyjnej, oraz obsługi Imprezy i przedstawicieli Organizatorów. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje do momentu oficjalnego zakończenia Imprezy przez Organizatorów. Warszawa, dnia 1 stycznia 2017 roku 2 ATRAKCJE CYTADELI W SKRÓCIE Blok literacki Właśnie skończyłeś kolejną genialną książkę i nie wierz co począć dalej? Nie możesz spać po nocach bo lękasz się o ulubionego bohatera? Zabijasz wzrokiem każdego, kto śmie uszkodzić okładkę Twojej książki? Myślę że jesteś we właściwym miejscu :). W bloku literackim spotykasz ulubionych autorów, wymienisz się swoimi opiniami, podzielisz się wiedzą i miłością do literatury z innymi fantastycznymi molami książkowymi. Games Room Wciągające rozgrywki w Games Roomie to pułapka dla wszystkich którzy przyszli tu tylko na chwilę. Znajdziesz tu wszelkiego rodzaju gry planszowe i karciane, bitewniaki, graczy do rozgrywki, turnieje z nagrodami, krótko mówiąc - niekończącą się zabawę. Blok LARP Zapewniamy rozrywkę larpowcom, którzy mogą skorzystać z bogatej oferty gier odbywających się na terenie naszej gigantycznej CYTADELI. Dla początkujących i nie tylko mamy też prelekcje o graniu, prowadzeniu oraz przygotowaniu się do larpów. Blok RPG Dzielni wojownicy, czarodzieje, krwiopijcy oraz poszukiwacze przygód - zapraszamy do bloku RPG. Można tu wziąć udział w licznych prelekcjach i warsztatach. Przede wszystkim jednak w ramach bloku RPG-owego odbędą się liczne sesje klimatycznych pomieszczeniach. Blok filmowo-serialowy To blok dla fanów najpopularniejszych seriali oraz produkcji filmowych. Będą dyskusje, spotkania z twórcami oraz projekcje. Znajdą tutaj coś dla siebie zarówno wierni fani konkretnych tytułów, jak i osoby, które dopiero zaczynają zagłębiać się w tematykę fantastycznych filmów. Blok popularno-naukowy Zastanawiasz się ile jest science w tym fiction? Nic prostszego zajrzyj do naszego działu zgłębimy razem tajniki fikcyjnych technologii z kosmosu, etnologii, lingwistyki, obcych planet oraz współczesnych osiągnięć nauki. Blok mangi i anime To tutaj można porozmawiać o ukochanych tytułach, wymienić się poglądami. Bajki z dzieciństwa, świeże anime i mangi, a także co ciekawsze motywy kultury i popkultury japońskiej znajdziesz w tym bloku. Prelekcje, pokazy, warsztaty, a wszystko to związane z Krajem Kwitnącej Wiśni. Nie szukaj daleko, daj się porwać tej sali jak pokemon do pokeballa. Blok gier elektronicznych To blok nastawiony nie tylko na prezentację gier oraz zabawę, ale przede wszystkim na graczy. Sięgamy w nim po zabytki elektronicznej rozrywki między innymi po flipery. Zapraszamy na liczne stanowiska z goglami VR i Knoockera. Zapewniamy rozrywkę miłośnikom zarówno wirtualnej rzeczywistości jak i gier rytmicznych czy zręcznościowych. Blok artystyczny Czy fantastyka może być muzą dla artystów? Ależ oczywiście że tak!!! Zobaczcie burzące spokój umysłu wystawy malarstwa, grafik, zdjęć. Weźcie udział w alternatywnych pokazach mody i sesjach fotograficznych. Spotkajcie się z twórcami, weźcie udział w dyskusjach o sztuce współczesnej. Zona Smutna przyszłość albo przestroga dla przyszłych pokoleń. Świat postapokaliptyczny u nas w gigantycznej strefie znajdującej się zarówno w budynkach, jak i poza nimi. A w niej nie tylko stalkerzy, promieniowanie i mutanci, ale też Wasteland i I.G.O.R. Nic Ci to nie mówi? Nie szkodzi. Przyjdź, posłuchaj opowieści stalkerskich, weź udział w licznych atrakcjach i konkursach tego ponurego świata, spotkaj się z całą plejadą autorów opisujących ten niezwykły świat lub przejdź z wojskowymi i stalkerami przez zamkniętą część ZONY. Slavia Cudze chwalicie a swego nie znacie. Ta starodawna formuła jest jak zwykle bardzo na czasie. Zapraszamy do krainy gdzie wciąż żyją, pomagają lub przeszkadzają słowiańskie bóstwa, czarty i duchy. Gdzie wszyscy wierzą w gusła i wróżby słowiańskie. To miejsce gdzie nie tylko zdobędziesz wiedzę teoretyczną ale i praktyczną. Uwaga na nisko latające wiedźmy i prosimy nie drażnić słowiańskich demonów! Blok cosplay Cosplay (costume playing) jest niczym innym jak przebieraniem się za różne postaci z fikcyjnego świata animacji, filmów czy gier komputerowych. Pasjonaci starają się odwzorować możliwie precyzyjnie wizerunek wybranych bohaterów za pomocą makijażu, odpowiedniej fryzury i (zwykle) samodzielnie wykonanego kostiumu. Ci odważniejsi, prezentują się na różnych wydarzeniach, identyfikując się z postaciami w takim stopniu, że odzwierciedlają ich osobowość, maniery, charakterystyczne zachowania czy sposób mówienia. (cytat: Sosenka) Nic dodać nic ująć po prostu trzeba przyjść i ich podziwiać za pasję i umiejętności :). Blok konkursowy Jeśli chcesz pochwalić się swoją wiedzą, kreatywnością, umiejętnościami aktorskimi lub improwizacyjnymi, to miejsce w sam raz dla ciebie a nagrody Cię nie zawiodą. Blok komiksowy Lubisz czytać historie obrazkowe? Chciałbyś się czegoś o nich dowiedzieć i lub podyskutować? Interesujesz się superbohaterami? Z zamiłowaniem oglądasz adaptacje komiksowe lub grasz w gry oparte na komiksach? Jeśli na któreś z tych pytań odpowiedź brzmi tak, to blok komiksowy jest dla ciebie. Szkrabstrefa Tutaj najmłodsi uczestnicy wraz z jednym ze swoich opiekunów będą mieli dostęp do różnych atrakcji. Będą zarówno gry ruchowe, logiczne jak i popularnonaukowe. Wszystkiego doglądać będą doświadczeni opiekunowie i animatorzy. ATRAKCJE 3 Taniec z ogniem Grupa Maori -Ogień to pasja i energia, którymi dzielimy się z publicznością na wszelkiego rodzaju imprezach i uroczystościach. Daj się rozpalić! Pokaz konny zaprezentujemy pokaz podczas którego zobaczycie niezwykłe umiejętności jeździeckie, walkę konno, dżygitówkę, upadki kontrolowane, jak też oczywiście nasze fantastyczne konie. Gwarancja wspaniałej zabawy pełną pozytywnych emocji. Alchemik Jedyny w swoim rodzaju kurs wysadzania w powietrze, trucia, palenia i ogólnochemicznego szkodzenia sobie. Jak poradzić sobie, gdy do zapalenia ognia masz tylko butelkę wody? Jak szybko spalić kalorie? Jak wybuchnąć gniewem tak, by wysadzić okolicę w powietrze? Te i inne sztuki zaprezentuje wam Szalone Laboratorium Sztuki Chemicznej wraz z Doktorem Destrukcji, Magistrem Toksyki, Inżynierem Sztuk Chemicznych Bartłomiejem, który w szaleństwie swego umysłu tworzy coraz to nowe metody uprzykrzania życia innym chemicznymi waporami. Pokaz multimedialny Multi Visual - finaliści V edycji programu Mam Talent, zespół tworzą: Tomasz Barney Piotrowski - finalista IV edycji, Kamil Dzielny Dziliński - półfinalista I edycji, Michał Shao Szałucho - uczestnik III edycji oraz gościnnie: Julian Waglewski - finalista VII edycji Dzięki specjalnie zaprojektowanym rekwizytom multimedialnym w trakcie pokazu grupy Multi Visual mogą zostać wyświetlone dowolne grafiki, napisy czy logotypy, tworząc barwne widowiska, które zachwycają widzów w Polsce oraz za granicą. Konkurs AlterEgo Cytadela cosplay i projekt własny Cosplay to odwzorowanie w rzeczywistości postaci z gry, książki, komiksu czy filmu. Cosplayerzy i autorzy strojów przebrani w swoje kostiumy są niezwykle widowiskowi, a część z nich wykorzystując zdolności aktorskie doskonale odgrywa również sceny z przygód bohatera którego strój posiadają. Przygotowanie stroju często zajmuje nawet kilka miesięcy, ale efekt jest niesamowity. Pokaz mody alternatywnej Czy kreator mody ma podążać za modą czy ją kreować? Ma ograniczać się do szarości dnia codziennego i pragmatyzmu czy na odwrót przełamywać ograniczenia i wypowiadać odważne tezy swoimi dziełami? Nasi kreatorzy to wizjonerzy nie tyle idący pod prąd co patrzący spoza niego. Motory z Mad Maxa Niezwykłe i niepowtarzalne arcydzieła sztuki motoryzacji. Potężne maszyny nawiązujące stylem do słynnego filmu Mad Max którymi jeżdżą piękne dzikuski z pustkowi. 4 SZKRABSTREFA Druk 3 D Za pomocą zestawu drukarki3d, można w łatwy i szybki sposób stworzyć modele i prototypy przedmiotów o niewielkich rozmiarach. Każdy uczestnik może również wydrukować swoją wymarzoną rzecz za pomocą długopisów 3D. Trzymane w dłoni zupełnie jak tradycyjne długopisy sprawiają, że rysunki ożywają w przestrzeni. Knoocker Jest to system interaktywnej rozrywki umożliwiający mu życie piłki jako kontrolera gry. To unikalne połączenie ruchu fizycznego i sportu ze światem gier komputerowych. Uczestnicy grają za pomocą piłek w gry komputerowe wyświetlane na ekranie. Walki robotów sumo Stroje do walk sumo wraz z kaskami. Walki odbywają się na specjalnej macie. Stroje w proporcji 1:1 wkładane na dzieci. To bardzo interesująca atrakcja, angażująca dzieci oraz publiczność. Wielkie gry Nasze ulubione gry w wersji MAXI. Znajdziemy tutaj takie gry jak: -JENGA, -TWISTER, -WARCABY, -CHIŃCZYK Centrum Dawnych Sztuk Walk Nauka walki mieczem średniowiecznym pod okiem najlepszych polskich rycerzy (tegorocznych vicemistrzów świata w sportowych walkach rycerskich). Walki na specjalne miękkie miecze go now miękkie miecze na których walki mogą się uczyć zarówno młodsi jak i starsi adepci. Raj dla najmłodszych Lego warsztaty Dzieci w wieku 5-7 lat siedzą przystolikach, gdzie do zabawy mają pełno kolorowych klocków Lego. Aby zaciekawić dzieci, dołączamy specjalne elementy elektroniczne takie jak silniki i czujniki. Z pomocą instruktora, dzieci mogą budować różnorodne konstrukcje takie jak inteligentny domek z wiatrakiem czy też ruszającego paszczą krokodyla. Plac zabaw Strefa, w której najmłodsze dzieci poczują się jak w bajkowej krainie. Rodzice bez wahania mogą zostawić w niej pod opieką naszych animatorów swoje dzieci, by samemu oddać się zabawie. Najmłodsi goście imprezy znajdą w niej masę atrakcji przygotowanych specjalnie dla nich, w tym m.in. zjeżdżalnie, drabinki czy tunele. Ogromne klocki Dzieci konstruują ogromne budowle z dużych klocków wafli. Budowane są roboty, budynki i wszystko co dzieci sobie wymarzą! Dzieci budują na przykład domek, w którym zmieści się dziecko, dużą figurę robota czy samochód. Zabawy z animatorem Najmłodsze dzieci czekali będą doświadczeni animatorzy, którzy prowadzą zabawy ruchowe i plastyczne dla maluchów. Dla najmłodszych mamy malowanie buzi, skręcanie baloników, zmykanie w bańkach, zabawy z chustą Klanza. GOŚCIE Maja Lidia Kossakowska - kobieta renesansu. Projektantka światów. Od dzieciństwa marzyła, że kiedyś zostanie reżyserem. Równie silnie pragnęła zostać lalkarzem, rzeźbiarzem i archeologiem. Zwiedzanie uroczych, starych miasteczek (z częstymi postojami w małych, tradycyjnych knajpkach), patrzenie na morze, spacery plażą, malowanie obrazów, szycie lalek i grzebanie w starociach, to jej ulubiony sposób spędzania wolnego czasu do dziś. Laureatka Nagrody im. Janusza A. Zajdla 2006 (ośmiokrotnie nominowana), Srebrnego Globu, Złotego Kota i Śląkfy. Debiutowała w roku 1997 w magazynie literackim Fenix. Autorka bestsellerowego Siewcy Wiatru oraz cyklu Upiór Południa - czterech mikropowieści, które określa mianem najważniejszych i najpełniejszych opowieści jakie kiedykolwiek napisała. Jej ostatnia seria opowiada o Takeshim. Natomiast jen najnowsza powieść z cyklu anielskiego ukaże się już w styczniu 2017! Jarosław Grzędowicz - Debiutował w 1982 roku w tygodniku Odgłosy opowiadaniem Azyl dla starych pilotów. W 1990 roku współtworzył magazyn literacki Fenix, którego w latach był redaktorem naczelnym. Po rozwiązaniu pisma skoncentrował się na pracy twórczej i obecnie jest jednym z najbardziej cenionych i popularnych autorów polskiej fantastyki. Wielokrotnie nominowany i nagradzany. Najwięcej nagród, w 2006 roku, zdobyła powieść Pan Lodowego Ogrodu tom 1. (nagroda im. Janusa A. Zajdla za 2005
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks