Please download to get full document.

View again

of 8
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Wymagania na poszczególne oceny do cyklu Ciekawa biologia

Category:

Book

Publish on:

Views: 14 | Pages: 8

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Wmgni n poszczególne ocen do cklu Ciek biologi Kls I Nr i temt lekcji Wmgni podstoe Uczeń: Wmgni pondpodstoe Uczeń: ocen dopuszczjąc ocen dostteczn ocen dobr ocen brdzo dobr Dził I Poitnie biologii 1 Histori
Transcript
Wmgni n poszczególne ocen do cklu Ciek biologi Kls I Nr i temt lekcji Wmgni podstoe Uczeń: Wmgni pondpodstoe Uczeń: ocen dopuszczjąc ocen dostteczn ocen dobr ocen brdzo dobr Dził I Poitnie biologii 1 Histori i spółczesność biologii mieni nz dziedzin biologii, podje zkres bdń pięciu dziedzin biologii skzuje żne etp rozoju biologii jko nuki określ znczenie njnoszch odkrć biologii i medcn dl ludzkości skzuje zdni stojące przed biologią u progu XXI ieku dłróź2 edi z icogolbi zn ej określ podstoe zsd prodzeni dośidczeń, skzuje kolejne etp dośidczeni potierdzjącego np, że roślinom do żci niezbędne jest śitło skzuje etp plnoni dośidczeń zgodnie z ustlonmi zsdmi, proponuje proste dośidczenie sprdzjące podną przez siebie hipotezę podje znczenie podstoch pojęć ziąznch z torzeniem iedz biologicznej omi, n smodzielnie brnch przkłdch, etp plnoni i prodzeni dośidczeń cerbso3 je mznigor nz obiekt, które mogą bć przedmiotem obsercji, skzuje przrząd umożliijące obsercję brnch obiektó przrodniczch określ kolejne cznności podczs obsercji z użciem lup, mikroskopu, binokulru przedsti zsd przgotoni preprtu mikroskopoego skzuje możliości brieni preprtó mikroskopoch ó 4 Klsfikcj orgnizmó mieni chrkterstczne cech dnego gtunku jśni znczenie klsfikcji uzsdni konieczność torzeni nukoch nz gtunkoch prezentuje dokonni Krol Linneusz i Krol Drin 5 Ozncznie orgnizmó rozpoznje, z pomocą klucz i tlsó, pięć orgnizmó roślinnch i zierzęcch podje chrkterstczne cech orgnizmó zlicznch do jednego rodzju, np koniczn, dąb lub pies podje zsd korzstni z tlsó i klucz podczs oznczni orgnizmó określ znczenie rozpoznni i oznczni orgnizmó odub6 mok jśni, czm jest komórk, podje przkłd komórek budującch orgnizm rozpoznje n rsunkch i schemtch orz nz podstoe struktur komórkoe podje funkcje podstoch struktur komórkoch skzuje, n smodzielnie konnm rsunku, podstoe struktur komórkoe 7 Pięć królest orgnizmó ór ek mieni nz królest grupującch orgnizm kuli ziemskiej podje chrkterstczne cech orgnizmó zlicznch do poszczególnch królest porónuje królest orgnizmó, uzsdni prznleżność dnego orgnizmu do określonego królest uzsdni, że podził orgnizmó n królest jest przjętą dnej chili umoą, któr uleg zminom Dził II Funkcjononie orgnizmó mieni cznności żcioe definiuje odżinie się, odd- określ, n czm poleg pobu- kzuje, że orgnizm eo- 8 Cznności żcioe orgnizmó orgnizmó, skzuje, że orgnizm zbudone są z komórek chnie i dlnie, uzsdni z pomocą trzech rgumentó, że dn orgnizm kzuje cznności żcioe dliość, uzsdni z pomocą sześciu rgumentó, że dn orgnizm kzuje cznności żcioe luują boosps9 niidżo określ, czm jest odżinie się, nz sposób odżini się brnch przez siebie orgnizmó kzuje różnice międz odżiniem się smożnm i cudzożnm omi przebieg procesu fotosntez skzuje różnorodność odżini się śród orgnizmó cudzożnch ó 10 mznigor ó mznigor si ę boosps nihcddo określ, czm jest oddchnie, nz sposób oddchni skzuje przkłd orgnizmó oddchjącch różn sposób, kzuje różnice minie gzoej roślin i zierząt porónuje oddchnie tlenoe i beztlenoe brnch przez siebie orgnizmó podje przkłd korzstni energii orgnizmie 11 Sposob rozmnżni się orgnizmó określ, czm jest rozmnżnie się, nz sposób rozmnżni się brnch przez siebie orgnizmó podje przkłd rozmnżni się płcioego i bezpłcioego orgnizmó uzsdni, że rozmnżnie płcioe dje iększą zmienność orgnizmó niż rozmnżnie bezpłcioe uzsdni pł rozmnżni płcioego n eolucję orgnizmó Dził III Od irusó do glonó 12 Wirus i prion skzuje, że irus nie są zbudone z komórek, mieni chorob człoiek ołne przez irus mieni chrkterstczne cech irusó uzsdni nieskuteczność leczeni chorób irusoch ntbiotkmi podje chrkterstkę chorób prionoch 13 Bkterie skzuje środoisk żci bkterii określ rolę bkterii przrodzie i żciu człoiek omi cznności żcioe bkterii uzsdni żną rolę bkterii jko destruentó mieni głóne grup skzuje n schemcie opisuje cech budo chrkterzuje pierotniki orgnizmó zlicznch do budo np pntofelk i nz orgnizmó, n podstie chorobotórcze królest protistó, orgnelle, którch zostł one zliczone do 14 rop tis t rozpoznje n ilustrcjch i podje nz przedsticieli głónch grup pierotnikó omi funkcje brnch orgnelli, mieni nz poszczególnch grup królest pierotnikó, jśni, co to są orgnelle pierotnikó chorobotórczch 15 Grzb i porost mieni chrkterstczne cech grzbó, określ, czm jest porost skzuje możliość korzstni skli porostoej do ocen stopni skżeni środoisk omi cznności żcioe grzbó uzsdni możliości korzstni skli porostoej do określeni stopni skżeni środoisk 16 olr mieni orgnizm zliczne do destruentó, podje sposob odżini się grzbó, omi rolę grzbó rozkłdzie mterii orgnicznej, nz różne form spółżci grzbó z innmi bzgr ó podje, prz użciu tlsó i klucz, przkłd grzbó skzuje rolę destruentó przrodzie chrkterzuje grzb jko psożt orgnizmmi i podje stosone przkłd rozpr jdlnch, trującch i niejdlnch dz ie mieni nz królest, skzuje różnice międz omi cznności żcioe uzsdni prznleżność 17 do którch są zliczne glon, glonem jednokomórkom, glonó glonó do różnch królest log n podje znczenie glonó przrodzie i żciu człoiek kolonijnm i ielokomórkom, podje odpoiednie przkłd orgnizmó Dził IV Śit roślin 18 szrstjn e nśliro podje przkłd roślin zrodnikoch, określ znczenie roślin zrodnikoch przrodzie kzuje zleżność rozmnżni płcioego roślin zrodnikoch od obecności od opisuje chrkterstczne cech roślin zrodnikoch przedsti rozmnżnie się roślin zrodnikoch, skzuje cech różniące mszki, pprocie, skrzp i idłki e odlą rozpoznje pospolite roślin jśni pojęci: zlążek, przedsti sposób opisuje pood 19 nliośr okążlozgn e ngozlążkoe z pomocą tlsó i klucz, skzuje n mpie śit rozmieszczenie roślin ngonsiennch, opisuje rolę roślin ngonsiennch gospodrce zirno płku, łgiek płko, zrodek, nsion, roślin nsienne, skzuje przstosoni kitó ngozlążkoch do itroplności i nsion do itrosieności rozmnżni się roślin ngozlążkoch, skzuje n korzści płnące z uniezleżnieni rozmnżni płcioego roślin ngozlążkoch od obecności od środoisku rozmieszczeni roślin ngozlążkoch n kuli ziemskiej strefch o surom klimcie człoiek skzuje części kitu roślin określ rolę kitu opisuje budoę kitu przedsti i objśni okrtozlążkoe, rozmnżniu roślin i skzuje rolę poszczególnch schemt rozmnżni się roślin 20Roślin okrtozlążkoe Ckl żcio rozpoznje i nz pospolite roślin okrtozlążkoe prz użciu tlsó i klucz, skzuje n podstoe różnice budoie kitó odo- i itroplnch okrtozlążkoch, jśni pojęci i opisuje ich znczenie: słupek, zlążni, zlążek, oreczek płko, zirno płku, łgiek płko, zrodek, nsienie, oocni, ooc części zpleniu, skzuje etp postni oocó po zpłodnieniu okrtozlążkoch skzuje różnice międz uzsdni ziązki budo opisuje proces kiełkoni skzuje ziązek międz 21Roślin okrtozlążkoe Ooce i nsion oocmi przenoszonmi przez zierzęt i przez itr, licz cznniki runkujące kiełkonie oocó ze skutecznm rozsieniem nsieni skzując n rolę jego części tm procesie, określ rolę bezpłcioego rozmnżni się roślin okrtozlążkoch budoą kitu/kitostnu budoą oocu/oocostnu gospodrce człoiek 22 Roślin okrtozlążkoe różnorodność i znczenie opisuje głóne podobieńst i różnice międz roślinmi zrodnikomi nsiennmi skzuje podobieńst i różnice międz roślinmi ngoi okrtonsiennmi, skzuje cech, które pozolił roślinom okrtozlążkom zdominoć spółczesną florę śit określ i objśni kierunki rozoju roślin okrtozlążkoch 23 odub zntrnęe mieni rodzje tknek roślinnch, rozpoznje n ilustrcjch tknki roślinne podje podstoe funkcje poszczególnch tknek roślinnch skzuje rodzje tknek n schemcie orgnó roślin kzuje ziązek budo tknki z pełnioną funkcją 24 kcnu ji Li ść nrgo śliro n ąziz ek ic h odub i f śli n ro mieni funkcje liści n podstie smodzielnie konnego rsunku nz części liści omi budoę tknkoą liści, skzuje n ziązek zenętrznej i enętrznej jśni zleżność międz proniem pobierniem od przez roślinę, opisuje różne przeksztłceni budo liści z przstosoniem do liści i pełnione przez nie funkcje fotosntez 25 Orgn roślin ziązek ich budo i funkcji Korzeń opisuje podstoe funkcje łodgi i korzeni, rozpoznje u okzó nturlnch lub n rcinch rodzje sstemó korzenioch skzuje dodtkoe funkcje pełnione przez korzeń kzuje n ziązek budo korzeni z pełnioną funkcją, uzględnijąc ich przeksztłceni opisuje rolę mikorz i ziązkó korzeni z bkterimi zotomi dl żci roślin, u którch stępują te form spółżci 26 Orgn roślin ziązek ich budo i funkcji Łodg opisuje budoę zenętrzną pędu, określ podstoe funkcje łodgi, rozpoznje u okzó nturlnch lub n rcinch rodzje łodg podje przkłd dodtkoch funkcji spełninch przez łodgę opisuje budoę enętrzną łodgi, skzuje, n podstie dobrnch przkłdó, n ziązek budo łodgi z pełnioną funkcją, podje przkłd łodg opisuje ziązek budo enętrznej i zenętrznej pędu i korzeni krążeniu substncji odżczch, soli minerlnch i od roślinie przeksztłconch
Similar documents
View more...
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks