Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

YAYIN YÖNETMENĠNDEN. Ali TĠLBE 1 Sonel BOSNALI 2 Fatma KAHRAMANOĞLU 3

Category:

Memoirs

Publish on:

Views: 0 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Sayı-Number: 8 Güz/Autumn 2016 ISSN: X YAYIN YÖNETMENĠNDEN Ali TĠLBE 1 Sonel BOSNALI 2 Fatma KAHRAMANOĞLU 3 Dergimizin (4)8 Güz 2016 sayısında, altı yabancı dilde olmak
Transcript
Sayı-Number: 8 Güz/Autumn 2016 ISSN: X YAYIN YÖNETMENĠNDEN Ali TĠLBE 1 Sonel BOSNALI 2 Fatma KAHRAMANOĞLU 3 Dergimizin (4)8 Güz 2016 sayısında, altı yabancı dilde olmak üzere 22 makale yer almaktadır. Yine sosyal bilimlerin farklı alanlarından oldukça ilginç yazıların bulunduğunu görmek sevindiricidir. Yazın alanı yedi makale ile temsil edilirken, toplumbilim ve tarihin dörder; dilbilim üç, eğitim ve güzel sanatların da ikişer yazıyla temsil edildiği görülmektedir. Dilbilim alanında, Özge Sönmez, Guy De Maupassant ın Dağ Oteli Öyküsündeki Uzama Göstergebilimsel Bir Yaklaşım başlıklı çalışmasında, ünlü Fransız öykü yazarının 1886 yılında yazdığı Dağ Oteli öyküsünde uzamın yerini ve işlevini ortaya koymaya çalışıyor. Vers une théorie sociale de l'interprétation başlıklı bu incelemede, Valery Paternotte, kognitif bilimler, iletişim kuramları ya da çeviri kuramı gibi çeşitli akademik disiplinlerden yola çıkarak yapıcı bazı düşünce izlekleri öneriyor. Metindilbilimsel Bir Çözümleme: 12 Eylül 1980 Darbe Bildirisi konulu çalışmada ise, Hasan Sefer, metni oluşturan(lar)ın dilsel araçları kullanarak darbe bildirisini nasıl ürettiklerini ortaya çıkarmayı amaçlıyor. Bu amaç doğrultusunda, yazar çalışmasında metindilbilimsel yöntemlere dayanarak Kenan Evren in 12 Eylül 1980 askeri darbe bildirisini çözümlemesini yapıyor. Eğitim alanında, Gülşah Tıkız ve Feryal Çubukçu nun The Act of Wizardry and the Development of a Wizard within a Constructivist Perspective: Ursula Le Guin s A Wizard of Earthsea adlı ortak çalışmalarında, Ursula Le Guin tarafından yazılan A Wizard of Earthsea (1968) adlı romanda hikâyenin kahramanı olan Ged in Earthsea deki yolculuğu boyunca yaşadığı maceraları anlatmayı amaçlıyorlar. Yazarlar eğitim temasını ele almak üzere yürüttükleri roman analizini, yapısalcı teorinin hem kognitif hem de sosyal yönünü ele alıp yapısalcı teoriye dayalı örneklendirme yoluyla yürütüyorlar. An Evaluation on Advertising Literacy Education: An Assessment of Media Literacy Curriculum in Terms of Advertising Literacy in Turkey konulu çalışmasında, Yeşim Çelik, I 1 Doç. Dr., Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi. 2 Doç. Dr., Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi. 3 Araş. Gör., Namık Kemal Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi. Türkiye de medya okuryazarlığı müfredatının reklam okuryazarlığı ekseninde değerlendiriyor. Bu çerçevede, yazar medya okuryazarlığı dersinin içeriğini reklam okuryazarlığı açısından analiz edip eski ve yeni öğretim materyallerini karşılaştırıyor. Güzel sanatlar ile ilgili iki makale okurla buluşuyor. Literatür taramasına ve doküman incelemesine dayalı olarak gerçekleştirilen İplik Sanatı: Sanat Alanına Kabul Edilme Mücadelesi ve Çağdaş Bir Sanat Dalı Olarak Yükselişi adlı çalışmasında, Nimet Keser, geleneksel sanat tarihi perspektifi içinde zanaat a karşı sanat biçiminde atanan değer yargılarındaki kırılmaların nasıl gerçekleştiğini, ardından da yüksek sanat olarak kabul edilegen boya resmi ile mücadeleyi incelemeyi amaçlıyor. Özlem Somuncu ya göre; Pop Sanat ın Gazi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalında Eğitim Gören Öğrencilerin Grafik Derslerine Yansıması başlıklı araştırması yükseköğrenim gören öğrencilerin kendi tasarımlarını eleştirel düzeyde yorumlamasını sağlayacak olması bakımından önemlidir. Tarih alanındaki dört makaleden biri, Nursal Kumaş ın Hudâvendigâr Vilâyeti nde İskân Edilen Göçmenlere Osmanlı Devleti Tarafından Yapılan Yardımlar ( ) adlı çalışmasıdır. Yazar 1878 ve 1900 yılları arasında Hudâvendigâr Vilâyeti nde iskân edilen göçmenlere Osmanlı Devleti tarafından yapılan yardımları irdeliyor. Mondros Mütarekesi nden Yunan İşgaline Batı Anadolu da Eşkıyalık ve Asayişi Sağlama Çabaları başlıklı çalışmasında, Hakan Yaşar, Mütareke Dönemi nde Batı Anadolu kırsalında yaşayan insanların can ve mal güvenlikleri açısından başlıca tehdit haline gelen eşkıyalık olaylarının önüne geçebilmek için Osmanlı Devleti tarafından alınan önlemleri ele alıyor. Halil Çakır, Haklı Savaş Kavramına Post-Modern Bir Yaklaşım Olarak M. Hardt ve A. Negri nin İmparatorluk Tezi adlı incelemesinde, Hardt ve Negri nin bir iktidar paradigması bağlamında ele aldığı haklı savaş kavramının, küreselleşmenin politik boyutunda kazandığı önemi, sosyolojik kavramlar etrafında tartışmayı hedefliyor. Ortaçağ İslam Dünyasında Medreselerde Açılış Dersi Geleneği: Kayseri Pervane Bey Medresesi Örneği konulu çalışmasında, Mahmut Recep Keleş, Türkiye Selçuklu devletinin önemli bir şehri olan Kayseri deki ilmi faaliyetler çerçevesinde, astronomi ve matematik alimi Şirâzî nin özellikle tıp sahasındaki çalışmalarını değerlendiriyor. Toplumbilim alanında bir İngilizce ve üç Türkçe makaleye yer veriliyor. Nurhayat Çalışkan Akçetin, Martin Heidegger ve Nasyonel Sosyalizm: O Bir Nazi Miydi? başlıklı makalesinde, Heidegger in Nasyonal Sosyalizm ile ilgili düşüncelerini ve Heidegger in bir Nazi olup olmadığı hakkındaki tartışmaları ortaya koymayı amaçlıyor. Deniz Eroğlu Utku ve Pınar Yazgan, niteliksel analizi yapılan mülakat verilerine dayanan, Active or Token Participation?: Hopes and Hinderances Before Roma Face Political Ambitions konulu ortak çalışmalarında, Romanların kısıtlı siyasi katılımının arka planını incelemeyi erek ediniyorlar. Türkiye de Erkek Olmak: Üniversite Öğrencilerinin Yaşadıkları Zorluklar adlı ortak çalışmalarında, Özlem Haskan Avcı ve II II arkadaşları, erkek üniversite öğrencilerinin, Türkiye de erkek olarak yaşadıkları zorluklara ilişkin görüşlerinin incelenmesini hedefliyorlar. Şehir ve Strese Farklı Bir Bakış: Kaymakamlarda Ortaya Çıkan Yönetsel Strese Dair Alan Araştırması ve Sonuçları konulu makalede Mehmet Hişyar Korkusuz, Türkiye deki kaymakamların Yönetici ve Stres bağlamında durumlarını ortaya koymaya çalışıyor. Yazın alanında, dört Türkçe ve iki İngilizce olmak üzere, altı çalışma yer almaktadır. Engin Bezci, Düşsel Ortaçağ da Aşkın Kanunu: Bir Saray Edebiyatı Okuma Kılavuzu Olarak André Le Chapelain in AĢka Dair Adlı Yapıtı adlı çalışmasında; XI. ve XIII. yüzyıllar arasında Fransız edebiyatına damgasını vuran saraylı aşk kavramını ve onun yazınsal ürünlerde bulduğu yankıyı André le Chapelain in XII. yüzyıl sonlarına doğru yazdığı De amore (Aşka dair) başlıklı kuramsal kitap çerçevesinde değerlendiriyor. Edgar Allan Poe s The Tell-Tale Heart on Page and on Screen adlı çalışmada, Seda Coşar Çelik, Edgar Allan Poe nun Gammaz Yürek başlıklı öyküsü ve bu öyküden uyarlanan, yönetmenliğini Jules Dassin in üstlendiği aynı başlıklı filmi (1941) incelemeyi erek edinir. Rahime Çokay Nebioğlu, William Golding s Rites of Passage: Fragments of Tragedy in Postmodern Fiction konulu makalede, William Golding in Geçiş Ayinleri adlı romanındaki postmodern özellikleri incelemeyi ve bu özelliklerin romandaki oyunbazlıktan ziyade romandaki kaotik ve trajik atmosferin oluşturulmasına nasıl katkıda bulunduğunu irdelemeyi amaçlıyor. Hasan Kaya ve Necat Çetin, Pir Sultan Abdal ın Bir Mecmuada Yer Alan Şiirleri I adlı ortak çalışmalarında, bir mecmuada yer alan Pir Sultan Abdal şiirlerini ele alıyorlar. Mecmuada Pir Sultan Abdal a ait toplam 69 şiir yer alır. Makale boyutlarını oldukça aşacağı için bu çalışmalarında bunlardan ilk 23 üne yer veriyorlar. Şiirlerin 22 si beş dörtlük, 1 tanesi ise 8 dörtlüktür. 23 şiirde de 11 li hece ölçüsünün kullanıldığı görülüyor. Hece ölçüsündeki kimi aksaklıkları metni tamir ederek gidermeye çalışılıyor. Hermann Hesse nin Augustus Masalında Masal Öğeleri ve Propp a Göre Çözümlenmesi başlıklı çalışmada, Meryem Nakiboğlu, öncelikle masal ve masal çeşitlerine değindikten sonra, Augustus masalının türü ve özelliklerini belirlemiştir. Daha sonra da, söz konusu masal Rus halkbilimci Vladimir Propp un bir taraftan 31 maddeden oluşan masal inceleme ölçütleri diğer taraftan da veri ve sembollerine göre karşılaştırılmaktadır. Çalışma söz konusu masalın işlevselliğinin Propp un Masalın Biçimbilimi metoduyla çözümlemesiyle son bulmaktadır. Amandine ya da Ġki Bahçe Öyküsündeki İyi Vahşi Mitinin İzleri konulu makalede Rabia Topan, Michel Tournier in Amandine ya da İki Bahçe adlı yapıtındaki iyi vahşi mitini mit eleştirisi yaklaşımı ile incelemeyi hedefliyor. Modernist Roman Olarak As I Lay Dying & Sessiz Ev başlıklı çalışmada, Yusuf Ziyaettin Turan Anglo-Amerikan edebiyatından William Faulkner ın As I Lay Dying (1930) romanı, Türk edebiyatından Orhan Pamuk un Sessiz Ev (1983) romanı ile Batı tarzı modernist roman özelliklerini, özellikle bilinç akışı tekniği bağlamında karşılaştırıyor. Tekirdağ 2016 III III Sayı-Number: 8 Güz/Autumn 2016 ISSN: X EDITORIAL Ali TiLBE 1 Sonel BOSNALI 2 Fatma KAHRAMANOĞLU 3 In this issue of the journal ((4)8 Autumn 2016), 22 articles, 6 of which are in foreign language, are included. It is gratifying to see the various works from different fields of social sciences: 7 articles represent literary field, 8 articles represent sociology and history, 3 articles are from linguistics and 4 articles are from education and fine arts. In the field of linguistics, Özge Sönmez in her study A Semiotic Approach to Space in the Story of Mountain Hotel of Guy De Maupassant aims to present the function and place of space in the story Mountain Hotel written by the famous French writer Guy Maupassant in In Towards a Social Theory of Interpreting, Valery Paternotte suggests certain constructive themes by using recent results from cognitive sciences, translation studies, and sociology of communication to find building blocks for a broader theory. In A Textlinguistics Analysis: Military Coup Declaration of 12 September 1980, Hasan Sefer aims to reveal how text creators form declaration texts using the linguistics tools. Accordingly, he analyses the text of the 12 September 1980 military coup speech delivered by Kenan Evren based on the textlinguistics methods. In education field, Gülşah Tıkız and Feryal Çubukçu s co-authored work The Act of Wizardry and the Development of a Wizard within a Constructivist Perspective: Ursula Le Guin s A Wizard of Earthsea, intends to evaluate the story of Ged, the protagonist, and his adventures as he is wandering through Earthsea in A Wizard of Earthsea (1968) by Ursula Le Guin. They try to tackle the theme of education, and demonstrate that there are various examples of the constructivist theory, from both a cognitive and a social view of the theory. Yeşim Çelik in her study entitled An Evaluation on Advertising Literacy Education: An Assessment of Media Literacy Curriculum in Terms of Advertising Literacy in Turkey evaluates media literacy curriculum in terms of advertising literacy in Turkey. In this frame, the content of media literacy IV 1 Assoc. Prof., Namık Kemal University, Faculty of Arts and Sciences. 2 Assoc. Prof., Namık Kemal University, Faculty of Arts and Sciences. 3 Ress. Asst., Namık Kemal University, Faculty of Arts and Sciences. course is examined in terms of advertising literacy, and old and new teaching materials in primary education are compared. Two articles on fine arts meet the reader, one of which is Fıber Art: The Struggle for Its Consideration as Art and Its Rise as a Contemporary Field of Art. In this article Nimet Keser aims to study how the breakage occurred in the value judgments assigned as art versus craft which are shaped in the traditional art history perspective, and the struggle of fiber and fabric based arts against paint based arts and sculpture which have been regarded as high arts for centuries. According to Özlem Somuncu, The Presentation of Pop Art to the Students in Their Graphic Lessons at the Department of Art Education of the Faculty of Fine Arts is important due to the fact that it will enable higher education students to interpret their own design at a critical level. The Aid Provided by the Ottoman Government to Immigrants Settled in Hudâvendigâr Province between is one of the four articles from the field of history, which is written by Nursal Kumaş. The author investigates the aids provided by the Ottoman Empire to the immigrants settled in Hudâvendigâr Province between 1878 and In Banditry from Mudros Armistice to Invasion of Western Anatolia and the Efforts to Provide Public Order, Hakan Yaşar deals with banditry incidents which became the main threat to people living in rural areas of Western Anatolia in terms of life and safety, and the precautions taken by the Ottoman Empire. Halil Çakır in his work Hardt and Negri s Empire Thesis as a Post-Modern Approach to Just War Concept discusses the importance of term just war in political dimension of globalization which Hardt and Negri reveal as part of a power paradigm. In The Opening Lesson Tradition of Madrasas in Medieval Islamic World on the Model of Kayseri Pervane Bey Madrasa, Mahmut Recep Keleş analyzes the scientific activities in Kayseri, which was an important city of Anatolian Seljuk Empire, and astronomy and mathematics scholar Şirazi s works particularly in the field of medicine. One English and three Turkish articles are presented on sociology. Nurhayat Çalışkan Akçetin in her article entitled Martin Heidegger and National Socialism: Was He a Nazi? aims to put forward M. Heidegger's views regarding national socialism and the debate on whether Heidegger is a Nazi or not. Deniz Eroğlu Utku and Pınar Yazgan in their co-authored work Active Or Symbolic Participation?: Hopes And Hindrances Of Roma People s Political Demands, try to address the hindrances to Roma people s active political participation, the sources of these hindrances and how they have perceived recent developments. In Being Men in Turkey: The Difficulties Experienced by University Students, Özlem Haskan Avcı et al. intend to examine the opinion of male university students in Turkey about the difficulties they are experiencing as men. Mehmet Hişyar Korkusuz in his study A Different View over City and Stress: Field Survey and Results on Administrative Stress Observed on Kaimakams (District Governor) puts forward the situation of the kaimakams in Turkey in the context of Administrator and Stress. V V In the field of literature, there are four Turkish and two English articles. Engin Bezci in The Code of Love in the Fabulous Middle Ages: Andre Le Chapelain s On Love as a Guide for Reading Literature of the Court aims to discuss the fundamental characteristics of the Medieval Court Literature by interpreting some articles of the famous Code of Love in line with some works having an impact on the era. In Edgar Allan Poe s The Tell-Tale Heart on Page and on Screen, Seda Coşar Çelik aims to investigate Edgar Allan Poe s The Tell-Tale Heart and its short movie adaptation with the same title directed by Jules Dassin in Rahime Çokay Nebioğlu in William Golding s Rites of Passage: Fragments of Tragedy in Postmodern Fiction seeks to scrutinize postmodernist aspects in Rites of Passage, exploring the contribution of these aspects to the building up of chaotic and tragic atmosphere of the novel rather than to a playfulness that is expected to arise out of diversity observed both in characterization and in language and structure. In Pir Sultan Abdal s Poems in a Journal- I, Hasan Kaya and Necat Çetin handle the poems of Pir Sultan Abdal published in a journal. There are 69 poems of Pir Sultan Abdal in the journal. As this number is too much for the article, the first 23 poems had been analyzed. There are five quadrants in 22 poems while there are eight quadrants in one poem. It is determined that eleven syllabic meters are used in all of the chosen poems. It is attempted to correct some of the defects in syllabic meters by restoring the texts. Meryem Nakiboğlu in The Fairy Tale Elements in Hermann Hesse s Augustus and its Analysis According to Propp examines the types of fables and fairy tales, and identifies the type of Augustus tale. Then, she analyses the tale according to the Russian folklorist Vladimir Propp s 31 elements of tale analysis technique, and compares it to his data and symbols. The functionality of the tale is also analyzed with Propp s Morphology of the tale method. In her article entitled Traces of the Noble Savage Myth in the Tale Amandine or the Two Gardens, Rabia Topan aims to examine the noble savage in this tale in the light of myth criticism. In As I Lay Dying and Sessiz Ev As Modernist Novels, Yusuf Ziyaettin Turan compares and contrasts William Faulkner s As I Lay Dying (1930), from Anglo-American literature, with Orhan Pamuk s Sessiz Ev (1983), from Turkish literature, in the context of Western style modernist novel aspects, particularly stream of consciousness technique. VI VI Tekirdağ 2016
Similar documents
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks