Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozunda Bronkoalveoler Lavajdaki Adenozin Deaminaz Aktivitesinin Tanısal Değeri

Category:

Religion & Spirituality

Publish on:

Views: 0 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozunda Bronkoalveoler Lavajdaki Adenozin Deaminaz Aktivitesinin Tanısal Değeri Mustafa DELİBALTA*, Demet KARNAK*, Sumru BEDER*, Oya KAYACAN*, Levent KARACA** * Ankara Üniversitesi
Transcript
Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozunda Bronkoalveoler Lavajdaki Adenozin Deaminaz Aktivitesinin Tanısal Değeri Mustafa DELİBALTA*, Demet KARNAK*, Sumru BEDER*, Oya KAYACAN*, Levent KARACA** * Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı, ** Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı, ANKARA ÖZET Klinik ve radyolojik açıdan kuvvetle akciğer tüberkülozu (Tbc) düşünülen, ancak balgam asidoresistan basil (ARB) incelemesi negatif bulunan olgularda, bronkoalveoler lavaj (BAL) daki adenozin deaminaz (ADA) düzeyinin tanıda kullanılabilirliğini araştırmayı amaçladık. Ondokuz (15E, 4K) Tbc olgusu, 29 (19E,10K) Tbc dışı akciğer hastalığı olan ve 12 (7E, 5K) sağlıklı kontrol olgusunda BAL ve serumdaki ADA aktivitesi (BAL ADA ve Serum ADA ) çalışıldı. İşlem kolorimetrik yöntem ve spektrofotometre kullanılarak, 638 nm dalga boyunda gerçekleştirildi. Serum-BAL albumin (Serum Albumin -BAL Albumin ) ve ADA aktiviteleri referans alınarak akciğerler için lokal ADA aktivitesi (Lokal ADA ) hesaplandı (1): Lokal ADA = BAL ADA -(Serum ADA x BAL Albumin /Serum Albumin ). Diğer gruplarla karşılaştırıldığında ve Lokal ADA Tbc grubunda belirgin olarak daha yüksek bulundu (p 0.01). BAL ADA ve Lokal ADA, Serum ADA ya oranla daha duyarlı ve özgül bulundu (Tablo 1). Tbc kuşkulu olgularda BAL ADA ve Lokal ADA nın, tanıyı erken saptama ve antitüberkülo tedavi başlamaya karar vermede etkin olduğu kanısındayız. Tablo 1. Grupların ortalama ADA aktivitesi, cut-off değerleri (ortalama ± 2SD U/L) ve duyarlılık özgüllük yüzdeleri. Cut-off değeri Tbc (n= 19) Tbc dışı (n= 29) Kontrol (n=12) Duyarlılık (%) Özgüllük (%) Serum ADA ± ± ± BAL ADA ± ± ± Lokal ADA ± ± ± Anahtar Kelimeler: BAL ADA aktivitesi, yayma negatif akciğer tüberkülozu. SUMMARY Diagnostic Value of Adenosine Deaminase (ADA) Activity in Bronchoalveolar Lavage Fluid (BALF) in Smear Negative Pulmonary Tuberculosis (Tbc) Our aim was to determine whether the level of ADA in BALF can be used as a diagnostic tool for pulmonary tuberculosis (Tbc) in smear negative patients who strongly suggested Tbc in clinical and/or radiological aspects. Nineteen (15M, 4F) Tbc patients, 29 (19M, 10F), nontbc patients with miscellaneous diseases, and 12 (7M, 5F) healthy control subjects were enrolled in the study. Serum and BALF ADA activity (Serum ADA and BALF ADA ) were measured by colorimetric method by using spectrophotometer at 638 nm. Local ADA activities (Local ADA ) were worked out by the following formula (1): Local ADA = BAL ADA -(Serum ADA x BAL Albumin /Serum Albumin ). Mean ADA activities of sera, BALF and Local ADA were signifi- 237 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(2): Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozunda Bronkoalveoler Lavajdaki Adenozin Deaminaz Aktivitesinin Tanısal Değeri cantly high in Tbc patients when compared with the other two groups (p 0.001). High sensitivity and specificity rates were observed in BALF ADA and Local ADA levels (Table 1). We conclude that BALF ADA and Local ADA levels may be helpful in establishing the diagnosis and initiating the therapy in patients with a presumptive diagnosis of Tbc. Table 1. Mean ADA activities of the study groups, cut-off values (mean ± 2SD U/L) and sensitivity and specificity rates are shown. Cut-off values Tbc (n= 19) NonTbc (n= 29) Control (n= 12) Sensitivity (%) Specificity (%) Serum ADA ± ± ± BALF ADA ± ± ± Local ADA ± ± ± Key Words: BAL ADA activitiy, smear negative pulmonary Tbc. Akciğer tüberkülozu (Tbc) tanısında en yaygın kullanılan ve en hızlı sonuç veren yöntem, asidorezistan basil (ARB) boyama olmakla birlikte sıklıkla balgam olarak alınan klinik örnekte, basil miktarı az ise negatif sonuç vermektedir (2). Bir sonraki aşamada izlenebilecek yol bronkoskopik işlemle alınan örneklerin bakteriyolojik ve/veya histopatolojik incelemesi ya da kültür sonuçlarının değerlendirilmesidir. Bu yöntemlerin bazı istenmeyen özellikleri vardır (3). Bronkoskopik işlem ve histopatolojik inceleme için doku örneklerinin alınması invaziv girişimleri gerektirmekte, diğer yandan konvansiyonel kültür yöntemleri ise geç sonuç vermektedir (4). Radyolojik takip veya tecrubi antitüberkülo tedavi gibi yöntemler ise; etkin tedavi yöntemlerine karşı hala önemli bir sağlık problemi olarak varlığını sürdüren ve son dönemde HIV infeksiyonu ile birlikte insidansında artış izlenen, tüberküloz hastalığının tanısında klinisyeni, etkili, ucuz, hızlı, güvenilir ve kolay uygulanabilen yöntemlerin araştırılmasına yöneltmektedir. Özellikle de dirençli basillerle salgınların izlendiği bir ortamda bu çok önemli olmaktadır (5). Adenozin deaminaz (ADA), adenin nükleotidlerin metabolizmasına aktif olarak katılan ve vücutta her yerde bulunan polimorfik bir enzimdir (6,7). Pürin metabolizmasının bir adımı olan adenozinin ve deoksi adenozinin inozine ve deoksi inozine irreversibl hidrolitik deaminasyonunu katalizler (8,9). İnsan ADA sı farklı optimal ph ve substrat spesifisite paternine sahip üç izoenzim içermektedir (9-11). Vücutta en yüksek ADA aktivitesi lenfositler, özellikle aktive olmuş T lenfositler ve monositlerde bulunmaktadır (11). Aktivite düzeyi lenfositlerin ve monosit-makrofaj sistemi hücrelerinin sayı, matürasyon ve stimülasyonuna bağlıdır (12,13). Enzimin temel biyolojik rolünün lenfositlerin proliferasyonu ve diferensiyasyonu ile ilgili olduğu düşünülmektedir (11) yılında Pıras ve arkadaşlarının, tüberküloz plörezisi tanısında plevra sıvısında ADA ölçümünün tanısal yararlılığını bildirmelerinden sonra, hem Tbc hem de akciğer dışı tüberküloz tanısında vücut sıvılarında ADA aktivitesi ölçümünü konu alan birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların ortak sonucu ADA aktivitesinin, kolay, hızlı ve güvenilir bir indirekt tanı yöntemi olarak kullanılabileceği şeklinde özetlenebilir (14,15). Bu veriler ışığında klinik ve radyolojik açıdan Tbc düşünülen, yayma negatif, doku tanısına ulaşılamayan ve kültür sonuçlarının beklenmesi veya tecrubi antitüberkülo tedavi verilmesi planlanan hastalar ele alınarak, serum ve bronkoalveoler lavaj (BAL) sıvısında ADA aktivitesi (Serum ADA ve BAL ADA ) düzeyinin tanısal değerinin araştırılmasını amaçlayan prospektif bir çalışma planlandı. MATERYAL ve METOD Çalışmaya 1999 yılı Mart-Ekim ayları arasında kliniğimize başvuran 90 olgu alındı. Tbc kuşkulu olgular çalışmaya alınırken, kontrol olguları değişik endikasyonlarla fiberoptik bronkoskopi (FOB) yapılan olgular arasından rastgele seçildi. Kesin tanısı konulamayan olgular izlem sonrası çıkarıldı (Tablo 2). Çalışma öncesi tüm olgulardan imzalı izin belgesi alındı. Çalışmamız toplam 60 hastayı kapsamaktaydı. GRUP 1 [Tbc Grubu (n= 19)] Prebronkoskopik balgam, BAL veya bronş lavajının Tbc kültüründe üreme saptanan olgulardan oluşmaktaydı (Tablo 3, 4). Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(2): Delibalta M, Karnak D, Beder S, Kayacan O, Karaca L. GRUP 2 [Tbc Dışı Akciğer Hastalığı Grubu (n= 29)] Klinik ve radyolojik olarak Tbc kuşkusu bulunmayan ve prebronkoskopik ve bronkoskopik örneklerde yayma negatif kalan olgulardan oluşuyordu (Tablo 2, 3 ve 5). İnterstisyel akciğer hastalığı alt grubu (n= 10): Yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı toraks tomografisi (HRCT) ile interstisyel akciğer hastalığı ön tanısı konulan ve/veya bronkoskopik işlem ya da açık akciğer biyopsisi ile alınan doku örneklerinin histopatolojik incelenmesi sonucu tanının doğrulandığı, sistemik hastalıkların akciğer tutulumunda, ilgili hastalığa ait akciğer dışı bulgu ve laboratuvar verilerinin izlendiği olgulardan oluşmaktaydı. Pnömoni alt grubu (n= 5): Klinik ve radyolojik olarak pnömoni tanısı alan, FOB ile obstrüktif pnömoninin dışlandığı ve/veya alınan BAL ya da bronş lavajı örneklerinde özgül bakteriyolojik ajanın gösterildiği, yayma ve kültürde ARB negatif izlenen olgulardan oluşmaktaydı. Malignite alt grubu (n= 9): Alınan endobronşiyal kitle, mukoza, transbronşiyal akciğer, transtrakeal veya açık akciğer biyopsileri ile ve balgam, bronş lavajı ve BAL sıvısının sitopatolojik incelenmesiyle malignite tanısına ulaşılan yayma negatif olgulardan oluşmaktaydı. KOAH alt grubu (n= 5): Klinik olarak KOAH a uyan, SFT parametrelerinde obstrüktif bulguların izlendiği, bronkoskopik gözlemin KOAH ı desteklediği, bakteriyolojik, radyolojik ve bronkoskopik olarak Tbc, interstisyel akciğer hastalığı, malignite ve pnömoni tanılarının dışlandığı olgulardan oluşmaktaydı. GRUP 3 [Kontrol Grubu (n= 12)] Klinik, radyolojik, bronkoskopik ve bakteriyolojik işlemlerin sonuçlarının normal olarak değer- Tablo 2. FOB endikasyonlarının gruplara göre dağılımı*. FOB endikasyonları Grup 1 (n= 19) Grup 2 (n= 29) Grup 3 (n= 12) Tbc şüphesi (klinik-radyolojik) ve balgam ARB negatifliği Akciğer malignitesi şüphesi Öksürük etyolojisi Hemoptizi etyolojisi Obstrüktif pnömoni-atelektazi Bronş tuvaleti Bakteriyolojik örnek alma * Aynı olguda birkaç endikasyon birlikte bulunabildiği için, sütundaki olgu sayısı toplamı gruptaki olgu sayısının üzerindedir. Tablo 3. Olgu özellikleri. K:E Yaş (yıl) Sigara içme (n) Sigara içme süresi (paket-yıl) Grup 1 Tbc (n= 19) 15: ± ± 18.7 Grup 2 Tbc dışı akciğer hast (n= 29) 19: ± ± 25.3 Grup 3 kontrol (n= 12) 7: ± ± 13.0 Tablo 4. Grup 1 olgularda FOB öncesi balgam ve BAL ın yayma ve kültürle ARB sonuçları. ARB Yayma negatif Yayma pozitif Kültür negatif Kültür pozitif FOB öncesi balgam BAL Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(2): Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozunda Bronkoalveoler Lavajdaki Adenozin Deaminaz Aktivitesinin Tanısal Değeri lendirildiği, sigara öyküsü olan veya olmayan olgular olarak değerlendirildi. Olguların ve grupların genel özellikleri ve FOB endikasyonları, Tablo 2, 3 ve 5 te verilmiştir. FOB ve BAL FOB öncesi olguların akciğer grafileri ve (varsa) bilgisayarlı toraks tomografileri incelenerek, BAL örneği almaya uygun alan saptandı. Hastalara transoral olarak bronkofiberoskop (BF) ile girildi (Olympus BF Type P20D ve 1T20D, Tokyo, Japan). BAL alma işlemi esnasında; BF nin ucu ilgili segment veya subsegment seviyesine kadar ilerletildi. Oda ısısındaki steril serum fizyolojikten 15 ml verilip derhal çekildikten sonra yine aynı serumdan 20 ml lik porsiyonlar halinde ml verildi ve yavaşça geri çekildi. Elde edilen sıvı çift katlı gazlı bezden geçirilerek filtre edildi. Alınan BAL 25 ml nin altında kalan olgular çalışmadan çıkarıldı. Bekletilen BAL 3000 devirde 10 dakika santrifüj edilip (CWS 4236A Gentrifüge, Italy) üstte kalan 1/3 lük süpernatan kısım alınarak küçük porsiyonlara ayrıldı ve ADA ve albumin çalışılmak üzere -20 C de saklandı. FOB sonrası olguların üst ekstremite venlerinden 10 ml venöz kan örneği alınarak aynı cihazda santrifüj edildikten sonra plazma kısmı alınıp küçük porsiyonlara ayrıldı. ADA ve albumin çalışılmak üzere -20 C de saklandı. ADA Aktivitesi Ölçümde kolorimetrik yöntem kullanıldı. Dışardan verilen adenozin, ADA enzimiyle inozin ve amonyağa parçalandı. Amonyak hipoklorid ve fenolnitropirusit ile birleştirilerek mavi renkli bir bileşik elde edildi. Mavi rengin abzorbansı 628 nm de suya karşı okundu. Numunelerin abzorbansı ile standartın abzorbansı kıyaslanarak ADA enzim aktivitesi hesaplandı. Albumin düzeyi ise, nefelometrik yöntemle, BN II nefelometrisinde (Dade Behring, Germany) çalışıldı. Serum ve BAL albumin (Serum Albumin ve BAL Albumin) ve ADA aktivitesi düzeylerinin referans olarak alınmasıyla intrapulmoner (lokal) ADA aktivitesi (Lokal ADA ) hesaplandı. Buna göre Lokal ADA nın tamamıyla BAL ADA dan, kandan difüze olan bölümünün (Difüze ADA ) çıkarılmasıyla oluştuğu [Lokal ADA = BAL ADA -Difüze ADA ] kabul edildi. Albuminin akciğerde lokal olarak üretilmediği ve bu nedenle total BAL albumininin, alveoler alana vasküler yataktan difüzyonla geçtiği varsayıldı. Aşağıdaki formül kullanıldı (1): Difüze ADA = Serum ADA Difüze ADA /BAL (Diffused) Albumin = Serum ADA /Serum Albumin Difüze ADA = Serum ADA x BAL Albumin /Serum Albumin Lokal ADA = BAL ADA -(Serum ADA x BAL Albumin / Serum Albumin ) Ulaşılan sonuçların istatistiksel analizinde, tek yönlü varyans analizi (Kruskal Wallis 1-Way Anova), Ki kare ve Mann-Whitney U testi kullanıldı. p 0.05 değerleri anlamlı kabul edildi. BULGULAR Çalışmaya alınan toplam 60 olgunun cinsiyet, yaş ve sigara içme özellikleri Tablo 3 te verilmiştir. Çalışmaya alınan olgular arasında yaş, cins ve sigara içme gibi değişkenler arasında anlamlı istatistiksel fark olmadığı görüldü (p 0.05) (Tablo 3). Ondokuz Tbc olgusunun FOB öncesi balgam yaymalarında ARB saptanamazken kültürde 15 balgam örneğinde ARB üredi. Aynı olguların BAL ında yalnızca 2 yayma ve 13 kültür pozitifliği saptandı (Tablo 4). Alınan ortalama BAL miktarı gruplar arasında benzer oranlarda olmakla beraber 35 ml ve altında BAL alınan olgu sayısı 12 (%63.2) olgu ile Tbc gubunda en yüksekti. Grup 2 de ve grup 3 te bu sayı daha da düşüktü (sırasıyla %31 ve %16.7). Serum Albumin açısından gruplar arasında; BAL A- DA/ BAL Albumin açısından ise grup 1 ve 2 arasında fark yoktu (p 0.05). BAL Albumin için en yüksek değer grup 1 de en düşük değer ise grup 3 te izlendi, grup 1 ile grup 2 ve grup 3 arasındaki fark Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(2): Delibalta M, Karnak D, Beder S, Kayacan O, Karaca L. istatistiksel olarak önemliydi (p 0.001, p 0.05) (Tablo 6, Şekil 1). Serum ADA, BAL ADA ve Lokal ADA Tbc grubunda belirgin olarak yüksek izlendi (p 0.001). Tüm olguların ortalama Serum ADA düzeyi 21.8 U/L iken Tbc grubunda bu ortalama: 34.4 U/L olarak hesaplandı (p 0.001). İki (%10.3) olgu hariç tüm Tbc olgularında (%89.7) Serum ADA genel ortalamanın üzerinde yer almaktaydı. Grup 2 de 5 (%17.2) olgu, grup 3 te ise 2 (%16.6) olgu genel ortalamanın üzerinde yer almaktaydı. Grup 2 ve 3 arasında Serum ADA açısından fark bulunamadı (p 0.05) (Tablo 6, Şekil 1). Genel BAL ADA ortalaması: 1.22 U/L, Tbc grubunda ise, 3.10 U/L idi. Fark yine istatistiksel olarak anlamlıydı (p 0.001). BAL ADA 1.20 bulunan 1 (%5.3) olgu hariç tüm Tbc olgularında (%94.7) saptanan ADA aktivitesi, genel ortalamanın üzerinde yer almaktaydı. Grup 2 ve 3 arasında BAL ADA açısından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamadı (p 0.05). Serum ADA değeri yüksek çıkan olguların BAL ADA değeri de yüksek bulunmakla beraber yükseklik dereceleri açısından iki parametre arasında bir ilişki kurulamadı (Tablo 6, Şekil 1). Gruplar arasındaki en belirgin fark Lokal ADA dağılımında saptandı. En yüksek Lokal ADA düzeyi Tbc grubunda saptandı ve ek olarak bu kez grup 2 ve 3 arasındaki fark da önemliydi (sırasıyla p ve p 0.01) (Tablo 6, Şekil 2). BAL ADA, Lokal ADA ve Serum ADA için cut-off değeri, kontrol grubunun ortalama BAL ADA değerine, aynı ortalamanın standart sapmasının iki katı eklenerek hesaplandı (Tablo 1). BAL ADA ve Lokal ADA parametrelerinin duyarlılık ve özgüllüğü oldukça yüksek bulundu (Tablo 1,7). Tüm olgularda ortalama Lokal ADA 1.18 U/L olarak hesaplandı. Ondokuz Tbc olgusunun 18 (%94.7) inde Lokal ADA ortalamanın üzerindeydi. Diğer gruplarda ise, grup 2 de yine 2 romatoid artrit olgusunda Lokal ADA ortalamanın üzerindeydi. Grup 1, grup 2 ve 3 arasındaki fark istatistiksel olarak oldukça anlamlı olmakla beraber (p 0.001), grup 2 ve 3 arasındaki fark da anlamlıydı (p 0.05). Grup 2 ortalaması da kontrol grubu ortalamasına göre daha yüksekti. Grup 2 ve 3 arasındaki farkı sadece Lokal ADA parametresi ortaya koyabilmekle beraber, BAL ADA ve Lokal ADA değerleri arasında belirgin korelasyon vardı çünkü, difüze olan ADA düzeyinin, olguların büyük çoğunluğunda BAL ADA aktivitesinin oldukça küçük bir yüzdesini oluşturduğu ve pratikte ihmal edilebileceği görüldü. Grup 2 yi olguların kesin tanılarına göre ayırdığımızda BAL ADA düzeyleri açısından alt grup içi olgu sayısı yeterli olmadığından anlamlı istatistiksel analiz yapılamadı (Tablo 5). Gerek serum ve gerekse BAL da ölçülen ADA aktivitesi ile hastaların yaşı, cinsiyeti ve sigara öyküsü açısından korelasyon saptanamadı. Alınan BAL miktarı ile BAL ADA arasında ters bir orantı vardı. 35 ml ve altında BAL alınan bireylerde ortalama BAL ADA, 35 ml üzerinde BAL alınanların ortalamasından daha yüksek bulundu Grup 1 Grup 2 Grup ** BAL Albumin (g/l) Serum Albumin (g/l) Şekil 1. Grup 1 de BAL Albumin düzeyleri grup 2 ve grup 3 e göre yüksek bulunmuştur (**sırasıyla p ve p 0.05). 241 Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(2): Yayma Negatif Akciğer Tüberkülozunda Bronkoalveoler Lavajdaki Adenozin Deaminaz Aktivitesinin Tanısal Değeri Tablo 5. Grup 2 olguların sayı ve kesin tanıları. n İnterstisyel akciğer hastalığı (n= 10) Akciğer kanseri (n= 9) Romatoid artrit + akciğer tutulumu 2 Skleroderma + akciğer tutulumu 2 İdiopatik pulmoner fibrozis 3 Pnömokonyoz 2 Ekstrensek allerjik alveolit 1 Küçük hücreli akciğer kanseri 1 Küçük hücre dışı akciğer kanseri 7 Meme kanseri + akciğer metastazı 1 Pnömoni 5 KOAH (n= 10) 5 Toplam 29 Tablo 6. Olguların alınan BAL, Serum Albumin, Serum ADA, BAL Albumin, BAL ADA ve Lokal ADA değerleri. Grup 1 Grup 2 Grup 3 Tbc Tbc dışı akciğer hastalığı Kontrol Alınan BAL (ml) 36.8 ± ± ± 11.6 Serum Albumın (g/l) 24.4 ± ± ± 5.4 Serum ADA (U/L) 34.4 ± 14.0 * 14.8 ± ± 5.9 BAL Albumin (mg/l) 63.6 ± 44 ** 25.4 ± ± 78.0 BAL ADA (U/L) 3.1 ± 2.0 * 0.4 ± ± 0.4 Lokal ADA (U/L) 2.99 ± 2.05 * 0.44 ± 0.54 *** 0.11 ± 0.26 * p grup 2 ve grup 3 ile karşılaştırıldığında ** p ve p 0.05 grup 2 ve grup 3 ile sırasıyla karşılaştırıldığında *** p 0.01 grup 3 ile karşılaştırıldığında * * * Grup 1 Grup 2 Grup *** 0 BAL ADA (U/L) Lokal ADA (U/L) Serum ADA (U/L) Şekil 2. BAL ADA ve Lokal ADA düzeyleri grup 1 olgularda grup 2 ve grup 3 e göre yüksek bulunmuştur (* p 0.001). Serum ADA düzeyi grup 1 ve grup 2 olgulara göre yüksek bulunmuştur (* p 0.001). Lokal ADA grup 2 de grup 3 e göre yüksektir (*** p 0.01). Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2001; 49(2): Delibalta M, Karnak D, Beder S, Kayacan O, Karaca L. Tablo 7. Duyarlılık, özgüllük, pozitif ve negatif kestirim oranları. Parametre Duyarlılık (%) Özgüllük (%) PKD* (%) NKD** (%) Serum ADA BAL ADA Lokal ADA * Pozitif kestirim değeri ** Negatif kestirim değeri (p 0.05). Bunun nedeninin Tbc li olgularda BAL ın genelde üst loblardan alınması ve miktar olarak diğer olgulara göre daha az olması olduğu düşünüldü. TARTIŞMA Kültürde ARB üretilebilmesi için ortalama 3-4 haftalık süreye gerek duyulması, ek direkt ve indirekt tanı yöntemlerinin araştırılmasını gerektirmiştir. Bu arayışların bir ürünü de, son dönemde yoğun bir şekilde işlenmiş olan ve Tbc tanısında bir indirekt tanısal yöntem olarak kullanılabileceği bildirilen vücut sıvılarında ADA aktivitesinin saptanmasıdır (13-17). Başta Tbc plörezisi ve perikarditinde olmak üzere, akciğer ve akciğer dışı doku ve organ tüberkülozlarında periton, beyin-omurilik, eklem içi, idrar ve plazma gibi değişik vücut sıvılarında ADA aktivitesi çalışılmıştır. Kapsamlı çalışmalar Tbc kaynaklı plevra ve periton sıvılarında yoğunlaşmaktadır. Özellikle Tbc prevalansının yüksek olduğu merkezlerde saptanan duyarlılık ve özgüllük oranları oldukça ümit verici bulunmuştur. Oranlar birçok çalışmada %100 lere yakındır. ADA aktivitesinin Tbc olgularında bir takip kriteri olarak da kullanılabileceği ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde klinisyene yol gösterebileceği belirtilmektedir. Buna karşın, daha az sayıda olmakla beraber, özellikle Tbc prevalansının düşük olduğu merkezlerden düşük duyarlılık ve özgüllük oranları da bildirilmiştir (16-19). Varolan veriler ışığında klinik ve radyolojik olarak Tbc kuşkulu ancak yaymada ARB negatifliği nedeniyle tanının kesinleştirilemediği ve kültür sonuçları alınana kadar bir anlamda beklemeye bırakılan olgularda, BAL sıvısında ADA aktivitesi ölçümü tartışılabilir görünmektedir. Bu konuda yalnızca birkaç adet yayın vardır (1,20,21). Çalışmamız duyarlılık ve özgüllüğün yüksek olması ve bu alanda ilklerden biri olması nedeniyle orjinal niteliktedir. Tbc plörezisi başta olmak üzere, Tbc nedenli serözitlerde ADA aktivitesiyle ilgili çoğu olumlu, ama bir kısmı da olumsuz olmak üzere epey miktarda veri göze çarparken, Tbc de BAL sıvısında ADA aktivitesi konusu karanlıkta kalmaktadır. Bu konuda Orphanidou ve arkadaşları yaptıkları çalışmada; 28 Tbc,
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks