Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Yeşil Yatırım Holding A.Ş.

Category:

Health & Fitness

Publish on:

Views: 36 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Yeşil Yatırım Holding A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER Raporun Dönemi tarihleri arasındaki faaliyet dönemini kapsamaktadır. Şirket Künyesi
Transcript
Yeşil Yatırım Holding A.Ş. YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU GENEL BİLGİLER Raporun Dönemi tarihleri arasındaki faaliyet dönemini kapsamaktadır. Şirket Künyesi Ticaret Unvanı Merkez ve İletişim Adresi Ticaret Sicil No : Vergi Dairesi/No : Davutpaşa / İnternet Adresi : Elektronik Posta Adresi : Tel : Faks : Kayıtlı Sermaye Tavanı : TL Çıkarılmış Sermaye : TL BIST te İşlem Görme Tarihi : BIST te İşlem Gördüğü Pazar : Yakın İzleme Pazarı BIST İşlem Kodu : YESIL Şirket in Organizasyonu ve Faaliyet Konusu : YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş : Yılanlı Ayazma Yolu No:15 Yeşil Plaza K:12 Cevizlibağ, Zeytinburnu İstanbul Yeşil Yatırım Holding A.Ş. ( Şirket ), tarihinde İnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. ünvanıyla İstanbul Ticaret Siciline tescil ve tarih, 5893 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan edilerek kurulmuş olup, tarihinde ünvanını Yeşil Yatırım Holding A.Ş. olarak değiştirmiştir tarih sayılı yönetim kurulu kararı ile Şirket in; - Kayıtlı sermaye tavanının TL den TL ye yükseltilmesine, - İnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. olan ünvanın Yeşil Yatırım Holding A.Ş. olarak değiştirilmesine, - Faaliyet konusunun ise Menkul Kıymet Yatırım Ortaklığı Statüsünden Yatırım Holding statüsüne dönüştürülmesine, karar verilmiştir. Yönetim Kurulu tarafından alınan söz konusu kararlar tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu Haftalık toplantılarında onaylanmış ve Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı nın tarih ve B.02.6.SPK sayılı kararı ile Şirket e bildirilmiştir tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında söz konusu kararlar oy birliği ile kabul edilmiş ve tarihinde Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı tescil, tarih 8081 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan olunmuştur. Şirket in Borsa İstanbul daki işlem kodu olan INFYO, YESIL olarak YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Faaliyet Raporu 1 değişmiştir. Şirket in İnfo Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. den Yeşil Yatırım Holding A.Ş. ye dönüşmesine ilişkin esas sözleşme tadil metinlerinin tarih 8081 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi nde ilan edilmesinin üzerine portföy değer tabloları ilan edilmeyeceği tarihinde kamuoyuna duyurulmuştur. Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar, Piyasa Değeri ve Pay Senedi Performansı tarihine kadar YESIL işlem kodu ile Borsa İstanbul Gözaltı Pazarı nda işlem gören paylarımız, BISTECH geçişi ile birlikte tarihinde yürürlüğe giren yeni Kotasyon Yönergesi çerçevesinde, aynı işlem esaslarında ve Borsa kotunda olarak tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı nda işlem görmeye başlamıştır yılında YESIL pay senetlerinin seyri aşağıdaki gibidir. Şirket in Ana Faaliyet Alanı Şirket in amacı, vergi dışı mali konularda, özellikle yerli ve yabancı finans piyasaları düzenine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası mevzuatında belirtilen yatırım danışmanlığını içermemek kaydıyla; teknik planlama, programlama, bütçeleme, projelendirme, finansal organizasyon, Seri: VIII, No:35 Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gayrimenkul değerleme hizmeti verecek şirketler ile bu şirketlerin kurulca listeye alınmalarına ilişkin esaslar hakkında tebliğ ile düzenlenmiş olan gayrimenkul değerlemesi faaliyeti kapsamında olmamak şartıyla firma değerlemesi gibi konularda danışmanlık, ticari, sınai ve finansal konularda yatırım ve araştırmalar yapmak ve tarihinde tescil edilen tadil tasarısında yazılı olan diğer işlerdir. 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle Şirket in çalışan personeli bulunmamaktadır. YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Faaliyet Raporu 2 YÖNETİM KURULU ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN YETKİ SINIRLARI, GÖREV SÜRELERİ, PERSONELE SAĞLANAN HAK VE MENFAATLER Yönetim Kurulu Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri, en son tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar ile 3 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir tarihi itibariyle seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri ile görev aldıkları komiteler, aşağıdaki tabloda yer almaktadır: Adı Soyadı Görevi Görev Aldıkları Komiteler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Kamil Engin Yeşil Başkan - Gruba Bağlı Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Işık Gökkaya Başkanı Yrd. Riskin Erken Saptanması Bimeks Bilgi İşlem ve Dış Tic. Komitesi Üyesi A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği Ersin Bengül Üye Kurumsal Yönetim Komitesi - Üyesi Fermani Özgür Altun Bağımsız Üye Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Zeynep Atak Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Büyük Medya ve Yayıncılık A.Ş. Şirket Ortağı - Yönetim Kurulu nun Yetkileri Şirket Esas Sözleşmesi nin 9. maddesi gereği; Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Sözleşme ile kendisine verilmiş bulunan görevleri yerine getirmekle yükümlüdür. Gerek yasalar ve gerekse Esas Sözleşme düzenlemelerine göre Genel Kurul kararını gerektirmeyen tüm iş ve işlemler Yönetim Kurulu tarafından yerine getirilir. Yönetim Kurulu özellikle; Şirketin misyon ve vizyonunu belirleyerek kamuya açıklar, Şirketin hedeflerine ulaşma derecesini, faaliyetini ve geçmiş etkinliğini sürekli ve katılımcı bir tutumla irdeler, Esas sözleşmenin amaç maddesinde belirlenmiş olan faaliyetlerden gerçekleştirilecek olanlarını belirler ve bunların zaman ve koşullarını saptar, Şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç denetim düzeni oluşturur ve bunların sağlıklı işlemesi için gerekli önlemleri alır, Şirket faaliyetinin mevzuata, esas sözleşmeye, iç düzenlemelere uygunluğunu gözetir, YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Faaliyet Raporu 3 Şirketin pay sahipleri ve halkla ilişkilerine ilişkin yaklaşımını belirler, Şirket ile pay sahipleri arasında yaşanabilecek anlaşmazlıkların giderilmesinde öncülük eder, Yıllık iş programı, bütçe ve personel kadrosunu belirleyip onaylar, bunlarda gerekebilecek değişiklikleri irdeler ve kararlaştırır, Bilanço ile gelir tablosunun, dönemsel mali tabloların ve yıllık faaliyet raporunun Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere mevzuat ve uluslararası standartlara uygun olarak hazırlanması, gerçeğe uygun ve doğru düzenlenmesi ve gerekli yerlere sunulması sorumluluklarını taşır, Şirketin son bilançosunun aktif toplamının % 10 unu aşan tutarlardaki harcamaların kullanımı denetler, Şirketin bilgilendirme politikasını belirler, Şirket yapısının günün koşullarına uygunluğunu sağlamak için gerekli önlemleri alır, yöneticilerin ve sair çalışanlarının işbaşı eğitimi ve kariyer planlamalarını düzenler, etkinliklerinin ölçülmesi ve ödüllendirilme esaslarını saptar, Şirket ve çalışanları için etik kurallarını belirler, Genel kurul toplantılarının yasa ve esas sözleşmeye uygun olarak yapılmasını gözetir, Genel kurul kararlarının yerine getirilmesini denetler, Şirket bünyesinde oluşturulacak komiteleri belirler, bunların üyelerini saptar. Yönetim Kurulu gerek yasa ve gerekse esas sözleşme ile kendisine yüklenen görev ve sorumluluklarını yerine getirirken bunları, şirket bünyesindeki komitelere, işlevlerini de açıkça belirlemek suretiyle ve fakat kendi sorumluluğunu bertaraf etmeksizin devredebilir. Yönetim Kurulu üyeleri kural olarak Şirket ile iş yapamaz ve rekabete giremez; aksi ancak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca alınacak kararla mümkündür DÖNEMİ YÖNETİM KURULU FAALİYETLERİ Şirketimizin kayıtlı Sermaye Tavanı süre uzatımı ve tavan azaltımına ilişkin Esas Sözleşmenin Sermaye ve Paylar başlıklı 7. maddesinin tadili tarihli Olağan Genel Kurul Toplantımızda oybirliği ile kabul edilmiştir tarihinde Yönetim Kurulu ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliğinden ayrılan TC Kimlik No'lu Uğurcan Giray'ın yerine Kurumsal Yönetim Komitesinin önerileri ile T.C. uyruklu, T.C. Kimlik no'lu, Ersin Bengül'ün ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Faaliyet Raporu 4 Şirketimizin iştiraki olduğu Wowwo E-Ticaret Telekominikasyon ve Teknoloji A.Ş. ve Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin tarihli, 2017/002 ve 2017/001 numaralı değerleme raporları Yeditepe Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından yapılmış olup; Wowwo E-Ticaret Telekominikasyon ve Teknoloji A.Ş.'nin şirket değeri TL, Zincir Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.'nin şirket değeri TL olarak belirlenmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2015 yılında gerçekleştirilen yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2016 yılında gerçekleşecek benzer yaygınlık ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla Yönetim Kurulu tarafından tarihinde hazırlanan raporun sonuç bölümü KAP ta açıklanmıştır tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantımızda; Denetim Komitesinin tarihli tavsiye kararına istinaden, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ'in ilgili hükümleri uyarınca 2016 yılı ile ilgili olarak yapılacak bağımsız denetim işlemlerinin Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. ile yapılmasına ve konunun 2016 yılı içerisinde yapılacak olan 2015 yılı dönem sonuçlarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 1 Ocak 31 Aralık 2016 faaliyet dönemi içerisinde kilit yönetici personele sağlanan parasal menfaat TL dir. Şirket, herhangi bir yönetim kurulu üyesine veya üst düzey yöneticine borç vermemiş, kredi kullandırtmamış; üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırtmamış veya lehine kefalet gibi teminat vermemiştir. YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE YÖNETİCİLERİN ŞİRKET DIŞINDA YÜRÜTTÜKLERİ GÖREVLER VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN BAĞIMSIZLIĞINA İLİŞKİN BEYANLARI Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Kamil Engin YEŞİL Yönetim Kurulu Başkanı 1962 yılında İstanbul'da doğan Kamil Engin Yeşil, ABD de University of Florida da finans eğitimi almıştır. Okul sonrası ABD de iş hayatına atılan Yeşil, burada telekomünikasyon ve e-ticaret alanlarında işler yapmıştır. Yeşil, 2006 yılında Türkiye de inşaat ve enerji sektörlerine yatırım yapma kararı almış ve yatırımlara başlamıştır. Trump ın Türkiye isim haklarını alan Yeşil, eski unvanı İhlas GYO olan ve sonrasında Y ve Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak unvanı değiştirilen şirketi yabancı bir ortakla birlikte satın almıştır yılı Aralık ayında Yeşil İnşaat Yapı Düzenleme ve Pazarlama Ticaret A.Ş. ile birleştirdiği bu şirketin unvanı Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı olarak değiştirilmiştir. Engin Yeşil, Türkiye nin en köklü ayakkabı şirketlerinden Yeşil Kundura nın da ortağı ve Yeşil Holding Yönetim Kurulu Başkanı dır. YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Faaliyet Raporu 5 Işık GÖKKAYA Yönetim Kurulu Başkan Vekili Işık Gökkaya, 1962 yılında Ankara'da doğmuştur. Ankara'da Tevfik Fikret Lisesi'ni bitirdikten sonra Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Daha sonra Boğaziçi Üniversitesi Stratejik Yöneticilik programını tamamlamıştır yılında Dokap Yapı Elemanları A.Ş.'de Pazarlama Departmanı'nda işe başlayan Gökkaya, 1987'de Dokap Yapı Elemanları A.Ş.'de Satın Alma Şefi olmuştur. 1989'da Mint Mühendislik'te Yönetici Ortak olarak görev yapmıştır yılında İhlas bünyesine katılmış ve İhlas Bilgi İşlem ve Ticaret A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı yapmıştır. 1998'de ise İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın kurucu ortakları arasında yer almış ve 2006 sonuna kadar Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştır. Gökkaya, bu süre içinde Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'nin kurucu üyeliğini yapmış, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği ve Urban Land Institute - Türkiye Bölümü yönetim kurullarında Başkan Yardımcısı ve üye olarak görev almıştır yılından itibaren Forum İstanbul 2023 Yönetim Kurulu Üyesi olan Gökkaya, halen bu görevine devam etmektedir sonunda İhlas Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. el değiştirmiş ve ismi Y&Y Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olmuştur. Yeni yapılanma sonrasında Kasım 2015 e kadar Yeşil GYO'da Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev alan Gökkaya, GYODER'in 2002 yılı ve dönemi Yönetim Kurulunda, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır döneminde 2 yıl olmak üzere GYODER Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Gökkaya, döneminde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı yapmıştır. İyi derecede Fransızca bilen Gökkaya, evli ve iki çocuk babasıdır. Ersin BENGÜL Yönetim Kurulu Üyesi Ersin Bengül, 1976 yılında Sivas ta doğmuştur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye bölümünden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 2005 yılında AB Denetim ve Serbest Mali Müşavirlik Anonim Şirketi nde Muhasebe Denetim Uzmanı olarak başlayan Bengül 2007 yılında Yeşil Grubuna katılmış, 2011 den 2015 yılına kadar Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi nde Muhasebe Müdürü olarak görev almıştır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan Bengül 2015 ten itibaren Yeşil Holding Grubunda Grup Muhasebe Müdürü olarak görevini sürdürmektedir. Fermani Özgür ALTUN Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 1973 yılında İstanbul da doğmuş olan Fermani Özgür Altun evli ve bir çocuk babasıdır. Sidney Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü nden 1996 yılında mezun olan Altun, New York Üniversitesi nde finans ve pazarlama alanında lisansüstü eğitimini 2000 yılında tamamlamıştır yılları arasında, Dema Holding A.Ş. genel müdür ve yönetim kurulu üyeliği yapmış olan Fermani Özgür Altun, Büyük Medya ve Yayıncılık A.Ş. şirket ortağı ve İstanbul Şişli Belediyesi Meclis Üyesi görevlerini yürütmekte; ayrıca 2001 yılından bu yana dış ticaret ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerde yönetim kurulu üyeliği ve danışmanlık yapmaktadır. Fermani Özgür Altun çok iyi derecede İngilizce, Almanca ve İspanyolca bilmektedir. YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Faaliyet Raporu 6 Zeynep ATAK Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 1971 İstanbul doğumlu olan Zeynep Atak, 1993 yılında Girne Amerikan Üniversitesi İşletme Bölümü nden mezun olmuştur. Sağlık, hayat ve emeklilik branşlarında önde gelen sigorta şirketlerinde 14 yıllık tecrübe edinmiştir yılları arasında Axa Oyak Sigorta A. Ş. nde Bireysel ve Kurumsal Sağlık Sigortası Takım Yöneticisi olarak görev almış; yılında da Işık Sigorta da aynı ünvanla yöneticilik yapmıştır yılında Aviva Hayat ve Emeklilik A. Ş. ndeki kariyerine başlayan Zeynep Atak; sırasıyla Bireysel ve Kurumsal Sağlık Operasyon Takım Yöneticisi, Bireysel Tahsilat İşlemleri Operasyon Takım Yöneticisi, Bireysel Hayat ve Emeklilik Başvuru İşlemleri Operasyon Takım Yöneticisi, Bireysel Hayat ve Emeklilik Başvuru İşlemleri Operasyon Yöneticisi olmak üzere 2007 yılına kadar, bu kurumda çeşitli alanlarda yöneticilik görevi üstlenmiştir. Sağlık, hayat ve emeklilik branşlarında yönetim, araştırma, çözüm odaklı problem çözme, işe alım ve eğitim konularında profesyonel deneyim sahibi olan ve İngilizce bilen Zeynep Atak, tarihi itibariyle Yeşil Yatırım Holding A. Ş. nde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine başlamıştır ve halen bu görevi sürdürmektedir. Üst Yönetim Alaittin Sılaydın / Genel Müdür Alaittin Sılaydın, 1972 yılında Antakya da doğmuştur. Doğu Akdeniz Üniversitesi Ekonomi Bölümü nden mezun olmuştur. Çalışma hayatına 1996 yılında Yönet YMM A.Ş. de Denetim Uzmanı olarak başlayan Sılaydın, daha sonra Turkcell İletişim de Birim Yöneticisi olarak 4 yıl hizmet vermiştir yılında Yeşil Grubu na katılmış ve halen Yeşil İnşaat ve Yeşil Yapı da Yönetim Kurulu Üyesi, Yeşil Yatırım Holding te Genel Müdür olarak görevine devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Şirket Genel Kurulunca Verilen İzin Çerçevesinde Yönetim Organı Üyelerinin Şirketle Kendisi veya Başkası Adına Yaptığı İşlemler ile Rekabet Yasağı Kapsamındaki Faaliyetleri En son tarihinde gerçekleştirilen Olağan Genel Kurul Toplantısı nda Yönetim Kurulu üyelerine TTK'nın Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı başlıklı 395. ve Rekabet Yasağı başlıklı 396. maddeleri uyarınca gerekli iznin verilmesi hususu görüşülmüştür. Yapılan oylama ile ilgili maddelerdeki hususlar hakkında yönetim kurulu üyelerine oy birliği ile izin verilmiştir faaliyet dönemi içerisinde yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte önemli bir işlem gerçekleştirmemiştir. YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Faaliyet Raporu 7 Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlığına İlişkin Beyanları Bağımsız yönetim kurulu üyelerinden her biri, aşağıda örneği verilen bağımsızlık beyanlarını imzalamaktadırlar: BEYAN ÖRNEĞİ Yeşil Yatırım Holding A.Ş.(Şirket) nin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya Şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların %5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmadığını, Son beş yıl içerisinde, başta Şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde Şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı, Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,. Bağlı oldukları mevzuata uygun olması şartıyla, üniversite öğretim üyeliği hariç, üye olarak seçildikten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmıyor olduğumu, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.) na göre Türkiye de yerleşmiş olduğumu, Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, Şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu, Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde Şirket işlerine zaman ayırabiliyor olacağımı, Şirketin yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmadığımı, Şirketin veya Şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu Şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almadığımı, Beyan ederim. Tarih : Beyan eden İsim Soyad: ( Fermani Özgür Altun ve Zeynep ATAK tarafından ayrı ayrı imzalanmıştır. ) YEŞİL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Faaliyet Raporu 8 YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ, ÜYELERİ, TOPLANMA SIKLIĞI, ÇALIŞMA ESASLARI VE ETKİNLİĞİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN DEĞERLENDİRMESİ Yönetim Kurulu Komiteleri Yeşil Yatırım Holding A.Ş., Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda, Yönetim Kurulu na bağlı olarak çalışmak üzere Kurumsal Yönetim Komitesi, Denetimden Sorumlu Komite ve Riskin Erken Saptanması Komitelerini kurmuştur. Yönetim Kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ile Ücret Komitesi oluşturulamaması nedeniyle Kurumsal Yönetim Komitesi bu görevleri yerine getirmek üzere yetkilendirilmiştir. Komiteler, faaliyet dönemi içerisinde etkin bir şekilde çalışmıştır. Denetimden Sorumlu Komite Denetimden sorumlu komite her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tüm tedbirlerin alınmasından
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks