Please download to get full document.

View again

of 15
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Yeni Bir Bilgi ve Öğrenme Merkezi Olarak Bilgi Evleri

Category:

Shopping

Publish on:

Views: 50 | Pages: 15

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Türk Kütüphaneciliği 31, 1 (2017), Doi: /tkd Yeni Bir Bilgi ve Öğrenme Merkezi Olarak Bilgi Evleri Information Houses as a New Information and Learning Center Şenol Karadeniz* Öz
Transcript
Türk Kütüphaneciliği 31, 1 (2017), Doi: /tkd Yeni Bir Bilgi ve Öğrenme Merkezi Olarak Bilgi Evleri Information Houses as a New Information and Learning Center Şenol Karadeniz* Öz Betimleme yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen bu çalışmada, Türkiye deki bilgi evleri ile ilgili web siteleri ve belediyelerin faaliyet raporları incelenmiş, ayrıca literatür taranmıştır. Bilgi evleri konusunda gerçekleştirilen çalışmaların kısıtlı olduğu Türkiye de bilgi evi ile ilgili ortak bir tanıma rastlanmamıştır. Türkiye de hizmet veren hangi kurumlara bağlı, kaç bilgi evi olduğuna ilişkin toplu veri bulunmamaktadır. Bilgi evlerinin etkinlikleri oldukça çeşitli, ancak sayıları yeterli değildir. 23 farklı şehirde, 54 farklı kurum bünyesinde hizmet veren toplam 249 bilgi evine rastlanmıştır. Araştırma kapsamında elde edilen sonuçlar ışığında öneriler sunulmuştur. Anahtar Sözcükler: Bilgi evleri; sosyal belediyecilik; belediye kütüphaneleri; halk kütüphaneleri; Türkiye. Abstract This research, carried out by the descriptive method,web sites related to the information houses in Turkey and activity reports of the municipalities were examined, the literature has also been reviewed.studies on information houses in Turkey are limited.no common definition of the information house was found.there is no collective data on which institutions are affiliated and how many houses are in Turkey.The activities of information houses are quite diverse, but the numbers are not enough.a total of 249 information houses were found in 23 different cities, serving 54 different institutions.suggestions are presented in the light of the results obtained within the scope of the research. Keywords: Information houses; social municipality; municipal libraries; public libraries; Turkey. Giriş Türkiye'de merkeziyetçi yapının geldiği noktada yaşanan tıkanıklığın dünyadaki yönetsel eğilimlerle eşzamanlı olarak yerel aktörlerin ön plana çıkmasına neden olduğu ifade edilmektedir (Kaya, 2017, para.5). Türkiye de yerel yönetimlerin, her ne kadar arzu edilen seviyede olmasa da maddi ve manevi anlamda ihmal edilmiş kişilerin, devlete karşı sosyal destek talebinde bulunma hakkına yani sübjektif bir kamu hakkına sahip olmaları demek olan sosyal devlet ilkeleri (Efe, 2008, s.4) doğrultusunda hizmetlerini çeşitlendirdikleri gözlenmektedir. Bu hizmetlerden biri de önce İstanbul da kurulmaya başlanan ve daha sonra diğer birkaç ilde yaygınlaşan bilgi evleridir. İnternet ve bilişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla beraber halk kütüphaneleri, tüm dünyada varlığını korumak ve işlevini sürdürebilmek için çeşitli dönüşüm süreçlerine girmiştir. Türkiye deki halk kütüphaneleri, bahsedilen dönüşümü gerçekleştirememenin sancılarını yaşarken, aynı zamanda bilgi evleriyle * Doktora Öğrencisi. Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, e-posta: PhD Student. Hacettepe University Department of Information Management Geliş Tarihi - Received: Kabul Tarihi - Accepted: Yeni Bir Bilgi ve Öğrenme Merkezi Olarak Bilgi Evleri Information Houses as a New Information and Learning Center 91 rekabet etmek riskiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu nedenle belediyelerin bünyesinde gittikçe yaygınlaşan bir toplumsal hizmet ve aynı zamanda yeni bir bilgi-eğitim-öğrenme merkezi türü olarak gelişen bilgi evlerinin, kütüphanecilik açısından önemini ve kütüphanecilerin bu konuda oynaması gereken rolleri tartışmaya açmanın gerekli olduğu düşünülmüştür. Betimleme yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen bu çalışmada, 1-30 Kasım 2015 tarihleri arasında internet üzerinden arama motorları kullanılarak Türkiye de, halen hizmet veren bilgi evlerine ilişkin ayrıntılı bir tarama gerçekleştirilmiştir. Konu ile ilgili web siteleri ve belediyelerin faaliyet raporları incelenmiş, ayrıca literatür taranmıştır. Türkiye de bilgi evleri konusunda gerçekleştirilen çalışmalar kısıtlıdır. Bu konudaki önemli çalışmalardan biri Yavuz un (2013) yüksek lisans tez çalışmasıdır. Bilgi evlerini sosyal belediyecilik bağlamında ele alan çalışmanın odağında Adapazarı Belediyesi Bilgi Evi bulunmaktadır. Bir diğer önemli çalışma Kavi ve Koçak (2010) tarafından 8. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi kapsamında sunulan İstanbul daki Bilgi Evlerinin Sosyal İçerme Boyutu Açısından Değerlendirilmesi adlı bildiridir. Çalışmanın sonuç bölümünde İstanbul daki ilçe belediyelerinin kurdukları bilgi evleri vasıtasıyla, bir sosyal içermeyi hayata geçirdikleri, bu çerçevede hem eğitim-öğretime kattıkları katma değer, hem de sosyal etkinlikler açısından bilgi evlerinin büyük bir açığı doldurdukları ifade edilmiştir. Çavuş, Topsakal ve Kaplan (2012), Kocaeli deki bilgi evlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerin öğrencilere çevre okuryazarlığı kazandırmasına ilişkin öğretmen görüşlerini tespit etmeye çalışmışlardır. Gürbey in (2012) yüksek lisans tezi çalışmasında ise İstanbul İl Özel İdaresi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bağcılar, Bakırköy, Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa ve Fatih İlçe Belediyeleri örnekleminde yerel yönetimlerin örgün eğitim hizmetlerine yaptıkları katkılar dahilinde bilgi evlerinden de bahsedilmiştir. Türkiye deki Bilgi ve Belge Yönetimi literatürüne bakıldığında, bilgi evlerinin aslında halk kütüphanelerinin çocuk bölümleri veya bağımsız çocuk kütüphanelerinin işlevlerini yüklendiği (Aslan, 2009, s.176) ve bilgi evlerinin genel olarak tanıtıldığı (Konya, 2012) çalışmalara ulaşılmıştır. Bilgi Evlerinin Ortaya Çıkışı, Tanımı ve İşlevleri Bilgi çağında bilgiye ulaşmak oldukça kolaydır, ancak söz konusu olan çocuklarsa bilgiye ulaşmak için kullanılan mekânların önemi daha da artmaktadır. Halk kütüphaneleri tüm dünyada güvenilir olarak algılanan kamu kurumlarının başında gelmekte ise de Türkiye de okul kütüphanelerinin yetersiz kalması, halk kütüphanelerinin de ülke çapında yeterince yaygınlaştırılamaması gibi nedenlerden ötürü, öğrencilerin bilgi gereksinimlerini internet kafe gibi kontrolsüz mekanlardan gidermeleri sık rastlanan bir durumdur. Örneğin Kavi ve Koçak (2010, s.568), özellikle büyükşehirlerde yetersizlikler nedeniyle çok sayıda internet kafenin denetlenememekte olduğunu ve denetimsizlik nedeniyle bu mekanların çocuklar için risk taşıdığını belirtmektedir. Dolayısıyla, çocukların uzman kontrolünde ders çalışabilecekleri ve internete ulaşabilecekleri mekânlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etmektedir. Bilgi ve eğlence gereksinimlerinin nispeten kontrolsüz mekanlardan karşılanmasının çocuklar üzerinde çeşitli olumsuzluklar yaratabileceği endişesi politikacılar tarafından da gündeme getirilmiştir yılı Mart ayında gerçekleştirilen yerel seçimlerde Türkiye genelinde çok sayıda belediye başkanlığı kazanan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) yöneticileri, bütün belediye başkanları ile bir toplantı gerçekleştirmiştir. Toplantıda; dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, belediyelerden sosyal hizmetlere ağırlık verilmesini istemiş ve gençleri, özellikle ilköğretim öğrencilerini, kafelerden uzak tutacak bilgi evlerinin kurulması projesini önermiştir. Bu öneri üzerine, bazı belediyelerde bilgi evleri projesi başlatılmış ve pilot bölge olarak seçilen İstanbul da ilk bilgi evi 2005 yılı Şubat ayında Zeytinburnu Belediyesi tarafından hizmete sunulmuştur. Daha sonra diğer belediyeler de kendi bünyelerinde bilgi evleri açarak bilgi evlerinin sayısını çoğaltmışlardır (Kavi ve Koçak, 2010, s.569). 92 Görüşler / Opinion Papers Karadeniz Bağcılar Belediyesi nin web sayfasında bilgi evleri projesinin tanıtımında Ecdadımızın, Beytü l-hikme adıyla anılan eğitim kurumlarını günümüzde Bilgi Evleri adı altında ilk ve ortaokul çocuklarımız için yeniden hayata kazandırdık denilmektedir (Bağcılar Belediyesi, 2015, para.1). VII. yüzyıl civarında müslümanlar tarafından kurulan ve Bilgelik Evi diye tarif edilen Beytül-Hikme de zengin bir kütüphane, değişik dillerden kitapların tercüme edildiği bürolar ve astronomik gözlemlerin yapıldığı rasathaneden oluşan araştırma merkezi bulunmaktaydı (Şen, 2012, s.2394). Emevî devletinin orta dönemlerinde başlayan çeviri çalışmaları, Abbasî devletinin kuruluşuna kadar dağınık bir şekilde sürmüş, bu dağınık çalışmalar daha sonra bazı Abbasî halifelerinin özel ilgi göstermesi ve Beytü'l-Hikme'nin kurulmasıyla bir araya getirilerek derlenip toplanmıştır (Avcı, 2000, s.8). Bu doğrultuda bilgi evi teriminin Beytül-Hikme adlı bilim merkezine dayandığı söylenebilir. Gerek literatürde gerekse belediyelere ait resmi rapor ve web sayfalarında bilgi evi kavramına ilişkin ortak bir tanımın yapılmadığı görülse de yapılan tanımlarda benzerlikler söz konusudur. Türkiye de ilk bilgi evini açan Zeytinburnu Belediyesi ne (2011, para.1) göre bilgi evleri Mahallelerde, özellikle 8-18 yaş grubuna bilgiye ulaşma, kendini geliştirme ve boş zamanlarını değerlendirme imkânı sağlamak, bilgisayar ve internete ulaşma fırsatı olmayan çocuklara bu imkânı vermek, şehir merkezlerinde bulunan kütüphanelere ulaşma zorluğunu bilgi evleri aracılığı ile aşarak kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak, ders çalışma ortamları müsait olmayan çocuklara çalışma ortamı sağlamak, kültürel ve sosyal hayatın gelişmesine yardımcı olmak, çocuklara bu doğrultuda rehberlik etmek ve onları yönlendirmek amacıyla hizmete sunulmuş birimlerdir. Türkiye de en çok bilgi evi açan Ümraniye Belediyesi ne (2014, s.177) göre bilgi evleri, Milli ve manevi değerlere bağlı donanımlı bir gençliğin yetişmesine yardımcı olmak amacıyla, bilgisayarların ve kütüphanenin bulunduğu bilgi salonu, okuma alanı ve satranç bölümlerinden oluşan, 3-8. sınıf arası Bilge Çocuk adını verdikleri çocuklara uzman eğitimcilerin gözetimi altında en son teknoloji ile hizmet veren binalar dır. Fatih Belediyesi nin tanımına göre ise (Yavuz, 2013, s.53) bilgi evleri; İlköğretim ve lise çağındaki gençlere kütüphaneye gitme ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen; geleneksel kütüphanecilik anlayışının dışında, bilgisayar, internet ve kitapların bir arada olduğu, okul derslerine ve hazırlık kursları ile çocuklarımızın eğitimini destekleyen, farklı seminer ve yarışmaların düzenlendiği, çocuklarımızın sosyal gelişimini sağlayan, çağdaş bilgi ve teknoloji merkezidir. Bilgi evini, ilk ve orta öğretim çağındaki gençlere kütüphaneye gitme ve kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı hedefleyen; çağdaş kütüphanecilik hizmeti vermek isteyen, bilgisayar, internet ve kitapların bir arada olduğu, okul derslerini ve ortaöğretim hazırlık kursları ile çocukların eğitimini destekleyen, farklı seminer ve yarışmaların düzenlendiği, çocukların sosyal gelişimini sağlayan, çağdaş bilgi ve teknoloji merkezleri olarak tanımlayan Konya nın (2012, s.43) tanımı kütüphanecilikle ilişkili bir tanım olması açısından önemli bulunmuştur. Türkiye de, genel eğitim sisteminin tüm ihtiyaçları karşılayamaması nedeniyle, özellikle gelir seviyesi düşük ailelerin çocuklarını eğitim açısından fırsat eşitsizliğine sürüklenmekte olduğu ifade edilmektedir (Kavi ve Koçak, 2010, s.568). Dolayısıyla, bu fırsat eşitsizliğinin asgariye indirilmesi için çeşitli eğitim ortamlarına gereksinim duyulmuştur. Küçükçekmece Belediyesi (2015, para.3) kendi ilçesindeki bilgi evlerinin sokağın olumsuz ortamından çocukları güvenli ve kontrollü bir ortamda, ders çalışmalarını; kitap okuma alışkanlığı kazanmalarını; boş vakitlerini yararlı bir şekilde değerlendirmelerini, sosyal alanda yeteneklerini geliştirebilmelerini sağlamak amacıyla kurulduğunu belirtmektedir. Bahçelievler Belediyesi (2015, para.1) ise bilgi evlerinin kuruluş amacını Geleceğimizin teminatı çocuklarımızı hayatın gerçeklerine göre yetiştirip, onları geleceğe, çağın teknik bilgi ve teknolojileriyle hazırlamaktır. Bu projeyle herkese eşit eğitim imkânı sağlanmaktadır biçiminde ifade etmiştir. Bilgi evleri ilköğretim çağındaki çocukların çağımızın gerektirdiği teknolojik olanaklardan faydalanabilecekleri, ödevlerini eğiticiler gözetiminde yapabilecekleri ve düzenlenen çeşitli faaliyetlere katılarak sosyalleşebilecekleri çok amaçlı ortamlardır (Konya, 2012, s. 43). Yeni Bir Bilgi ve Öğrenme Merkezi Olarak Bilgi Evleri Information Houses as a New Information and Learning Center 93 Küçükçekmece Belediyesi ne (2015, para.4) göre bilgi evlerinin işlevi şunlardır: Gelişim sürecindeki bireyin kişilik gelişimine destek vererek; birey ile aile ve okul arasında köprü vazifesi görmek; ailesi ve çevresiyle olumlu ilişki kurmasını sağlamak. Özenle seçilen eğitim, gezi, oyun faaliyetler ile eğitim ve öğretimi yorumlayabilen, kendisini ve yeteneklerini keşfetme; hayal kurmasını bilen başarılı bireyler yetiştirmesine katkıda bulunmak. Bireylerin kendisine güvenen, aktif, toplum içinde söz sahibi; sanatsal ve kültürel yönü kuvvetli bireyler olmasını sağlamak. Kulüp çalışmaları ile üyelerinin yeteneklerini geliştirmek ve özgüvenlerini artırmak. Gezilerle tarihi, coğrafi, kültürel ve teknolojik birikimleri artırmak. Kitap okuma zamanlarıyla bilgi ve zekâları geliştirmek. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmeti sunmak. Güvenli ve kontrollü bilgisayar sınıflarında bilgisayar öğrenmek, ödev ve araştırmalarını yapmak, oyun oynama imkanı bulmak. Yeni arkadaşlıklar kurabileceği, zengin, kültürel ve sosyal bir ortam sağlamak. Çavuş, Topsakal ve Kaplan ın (2012, para.3) araştırmasında ise, çevre okuryazarlığı kazandırmada okul dışı öğrenme ortamlarının önemli ve bilgi evlerinde gerçekleştirilen faaliyetlerin öğrencilerin çevre okuryazarlığı kazanmalarında etkili olduğunu dile getirmektedirler. Bu açıdan, bilgi evlerinin çevre okuryazarlığı kazandırma işlevi olduğu da söylenebilir. Bağcılar Belediyesi projenin hedef kitlesini, ekonomik farklılıkları nedeniyle teknolojiye ulaşma zorluğu çeken alt-orta gelir düzeyine sahip ailelerin çocukları olarak tanımlamıştır (Ballı, 2010, para.7). Bilgi evleri İstanbul daki yaş aralığındaki 100 bin çocuğun bilgiye sağlıklı ulaşımında öncülük yapmaktadır (Kavi ve Koçak, 2010, s.568). Zeytinburnu Belediyesi (2011, para.1) 8-18 yaş aralığındaki öğrencilere; Ümraniye Belediyesi (2014, s.177) ise 3-8. sınıf öğrencilerine hizmet vermektedir. Ayrıca, bu kütüphanelerde büyükler için de düzenlenen çeşitli programlar olduğu gözlenmektedir. Bilgi Evlerinin İdarî Yapısı ve Hizmet Birimleri Bilgi evleri genelde belediyelerin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ne bağlı olarak faaliyet göstermekte olup, bu müdürlüğün altında Bilgi Evleri Koordinatörlüğü oluşturulmuştur. Her bir Bilgi Evi yöneticisi bu koordinatöre bağlı olarak hizmetlerini yürütmektedir. Genelde belediyeye bağlı bütün bilgi evlerinden sorumlu genel bir koordinatörün dışında hemen her bilgi evinde bir yönetici bulunmaktadır. Bunun yanında tam donanımlı bir bilgi evinde bir etüt hocası, sözel - sayısal dersler eğitmeni, bir bilgisayar hocası, bir yabancı dil (İngilizce) hocası, bir kütüphane görevlisi, bir rehber öğretmen, bir danışma görevlisi, bir yardımcı hizmetler görevlisi ve bir temizlik görevlisi de bulunmaktadır (Yavuz, 2013, s.56). Genelde her bir bilgi evinde bir yönetici odası, bir sergi-oturma-dinlenme salonu, bir bilgisayar laboratuvarı, bir İngilizce eğitim sınıfı, bir sayısal-sözel dersler etüt sınıfı, bir kütüphane, derslik ve öğrenci kulüpler için tahsis edilmiş odalar bulunmaktadır. Bazı bilgi evlerinde derslikler, modern eğitim araçlarıyla donatılmıştır. Örneğin Fatih Belediyesi ne (2017) bağlı bilgi evlerinde, pek çok özel okulda dahi olmayan ve çocukların dersleri interaktif bir şekilde, hızla öğrenmesini sağlayan akıllı tahtalar kullanılmaktadır. Bilgi evlerinde genel olarak ortak olan dört bölüm olduğu görülmektedir: 1) Etüd Bölümü: Okul dışında ders çalışma olanağı bulamayan öğrencilere etüt salonunda, Türkçe, Matematik, Fen ve Teknolojileri, Sosyal Bilgiler ve İngilizce derslerinde branş öğretmenleri nezaretinde çalışma ortamı sunulmaktadır. Etüt öğretmenleri, genelde MEB müfredatında verilen dersleri tekrarlamak, testler ile çocukların bilgi seviyesini ölçmek ve sınavlar için test teknikleri geliştirmek suretiyle öğrencileri desteklemektedir (Bağcılar Belediyesi, 2015; Yavuz, 2013, s.57). 94 Görüşler / Opinion Papers Karadeniz 2) Kütüphane Bölümü: Hemen her bilgi evinde orta ölçekli bir kütüphane bulunmaktadır. Bunlar ortalama olarak kitap ile arası dergi içeren dermelere sahiptir. Kitaplar, ilköğretimin bütün seviyelerine uygun ve çocukların araştırma ve ödev hazırlama ihtiyaçlarına cevap verecek nitelikteki kaynak kitaplardan oluşmaktadır. Ayrıca dünya klasiklerini de içeren romanların yanında hikâyeler, masallar, şiirler, biyografiler, fıkralar, bilmeceler ve gezi kitapları da genelde bulunmaktadır. Öğrenciler, beğendikleri kitapları okuma salonunda veya ödünç alarak kütüphaneden kullanmaktadırlar. Bazı bilgi evlerinde öğrencilere kitap okuma alışkanlığı ve sevgisi kazandırmaya yönelik özel okuma günleri de tertiplenmektedir. Bu bölümde, genel olarak hedef kitlenin ihtiyacına cevap verebilecek nitelikte ve sayıda kitap bulundurulmaktadır ve kitaplar raflara üyelerin rahatlıkla ulaşıp alabilecekleri şekilde dizilmiştir. Rehber öğretmenler üyelerin talepleri doğrultusunda kitap bulma veya ödev araştırma konularında yardımcı olmaktadır (Bağcılar Belediyesi, 2015; Yavuz, 2013, s.57). Ancak, Konya (2012, s.45) bu kütüphanelerin çok azında mesleki eğitim almış kütüphaneci olduğunu belirtmektedir. Bu nedenle bilgi evlerinde profesyonel kütüphanecilik eğitiminin verildiğini söylemek zordur. 3) Bilgisayar ve İnternet Bölümü: Çocuklar, rehber öğretmenler eşliğinde bilgisayarla internete girmektedir. Bu rehber öğretmenler öğrencilere; öncelikle temel bilgisayar kullanımı, web sitesi kullanma hatta web sayfası hazırlama, ödev ve araştırma konularında yön vermektedirler. Ayrıca, bilgisayarlara çocukların gelişimine zararlı sitelere girişi engelleyici programlar yüklenmiştir. Bilgisayar sınıflarında, çocuklara temel bilgisayar kullanımı, ödev hazırlama, internete girip araştırma yapma konularında bilgiler verilmektedir. Bu sınıflarda öğrenciler belirli bir zaman dilimi çerçevesinde oyun oynayabilme imkânı da bulmaktadır (Bağcılar Belediyesi, 2015; Yavuz, 2013, s.57). 4) Kulüpler: Kulüp sınıfında öğrenciler, ilgi duydukları sosyal konularda küçük gruplar halinde ve eğitmenler gözetiminde hobi çalışmaları yapma fırsatı bulabilmektedir. Dönem sonunda sergi, turnuva, gezi ve gösteri gibi etkinlikler de yapılmaktadır. Öğrencilerin becerilerini keşfedip, stres atarak eğlenceli bilgi edinmelerini amaçlayan kulüp faaliyetlerinin sosyalleşme fonksiyonu büyüktür (Bağcılar Belediyesi, 2015). Her bilgi evinde aynı hizmetlerin verildiği söylenemez, ancak yine de ortak olan hizmetler görülmektedir. Bilgi evlerinde verilen hizmetler (Küçükçekmece Belediyesi, 2015; Ümraniye Belediyesi, 2014; Bağcılar Belediyesi, 2015) etüt, kütüphane, bilgisayar laboratuvarları, kulüpler, kurslar, rehberlik hizmetleri, atölye çalışmaları, sanat branşları, kültürel etkinlikler, ölçme değerlendirme, değerler eğitimi, eğitim koçluğu ve benzeri etkinlikler olarak derlenmiştir. Politika Belgelerinde Bilgi Evleri Türkiye nin döneminde takip edeceği Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı nda (Kalkınma Bakanlığı, 2014) bilgi evi terimi kullanılmamıştır. Ancak Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Topluma Nüfuzu ana eksenine yönelik 35 no.lu Yerel Yönetimlerde Kamu Bilişim Merkezlerinin Kurulması eylem planı bilgi evleri ile ilişkilidir. 35 no.lu eylem planının politika kısmında: Bireylerin BİT e erişim imkânları artırılacaktır. Bu kapsamda, faal durumda olan KİEM lerden hizmet sunumuna devam edilecektir. Bu merkezlerden, yerel yönetimler altında faaliyet gösterenler ve yeni kurulacak olanlar Kamu Bilişim Merkezi (KBM) olarak yapılandırılacaktır. (Kalkınma Bakanlığı, 2014, s.132) denilmektedir. Aynı eylem planının gerekçe kısmında ise KBM lerin kültür merkezi, belediye hizmet binaları gibi sık kullanılan ve altyapı sorunu olmayan yerlerde konumlandırılması, merkezlerin işletimine ilişkin bütçe ve personel esnekliğine sahip olunması yerel yönetimleri avantajlı kılan diğer unsurlardır. Yerel yönetimlere sağlanacak destekle çok sayıda kişinin bu merkezlerden internet erişim hizmeti ve eğitim alması sağlanabilecektir. Bu kapsamda merkezlerin yerel yönetimler Y
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks