Please download to get full document.

View again

of 10
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

YENİ BİREYSEL İPHONE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

Category:

Music & Video

Publish on:

Views: 76 | Pages: 10

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
TURKCELL İLETİŞİM HİZMEERİ A.Ş. ye; YENİ BİREYSEL İPHONE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarihinden itibaren
Transcript
TURKCELL İLETİŞİM HİZMEERİ A.Ş. ye; YENİ BİREYSEL İPHONE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarihinden itibaren düzenlenmekte olan Yeni Bireysel iphone Kampanyası ndan (Bundan böyle Kampanya olarak anılacaktır) Bireysel abone olarak yararlanmak istemem sebebiyle; 1- Kampanya ya dahil etmek istediğim adıma kayıtlı faturalı no lu hattı ve (Bundan sonra Hat olarak kullanılacaktır.) Ek-1 de belirttiğimi, Hatta tanımlı tarifenin işbu Taahhütname imza tarihinden sonra otomatik olarak, Gold Plus, Full, Hepsi 300 ve Hepsi 600 iphone paketlerinden birini seçmiş olmam durumunda Hepsi Birarada Tarifesine, Gold paketi seçmiş olmam durumunda ise Her Yöne Paketler tarifesine geçirileceğini, bu hususta herhangi bir itirazımın olmayacağını, 2- Kampanya kapsamında yer alan Gold, Gold Plus, Full, Hepsi 600, Hepsi 300, 2GB ve 500MB iphone Paketi seçeneklerinden Ek-1 de seçtiğim iphone Paketini ve yine Kampanya kapsamında yer alan iphone 3GS, iphone 4 8GB, iphone 4S 16 GB, iphone 4S 32 GB veya iphone 4S 64 GB model cihazlardan 13. maddede seçimimi beyan ettiğim cihazı (Bundan böyle Cihaz olarak anılacaktır.) kapsayan Paket in (seçilen iphone Paketi ve Cihaz birlikte kullanıldığında Paket olarak anılacaktır.), Hatta aşağıdaki koşullarda tanımlanacağını ve bu doğrultuda 3. maddedeki koşullar dahilinde ücretlendirileceğimi, 3- İşbu Taahhütnamenin imza tarihi itibariyle hattıma tanımlı mevcut paketin, seçtiğim iphone Paketi ile aynı olması veya hattıma tanımlı mevcut paketten bağımsız olarak 2GB ve 500MB iphone Paketlerinden birini seçmiş olmam durumunda seçilen iphone Paketinin, TURKCELL tarafından, işbu Taahhütnamenin imzalanmasından sonra 24 ay süresince her ay tanımlanacağını, hattıma tanımlı mevcut paketim yerine Gold, Gold Plus, Full, Hepsi 600, Hepsi 300 iphone Paketlerinden birini seçmiş olmam durumunda ise tanımlamanın işbu Taahhütnamenin imza tarihinden sonraki ilk fatura kesim tarihinden itibaren 24 ay boyunca (24 aylık süreler, ayrı ayrı Paket Taahhüt Süresi olarak anılacaktır.) her ay yapılacağını, tanımlamanın yapılması ile eşzamanlı olarak hattıma tanımlı mevcut paketin iptal edileceğini, 4- (i) Kampanya kapsamında Ek-1 de belirlenen ödeme tipinin Mobil İletişim Hizmet Faturası olması durumunda, Ek-1 de seçtiğim iphone paketinin aylık KDV, ÖİV dahil tutarının, 1. maddede belirtmiş olduğum hattın Mobil İletişim Hizmet faturasına, Cihazın aylık KDV dahil tutarının ise 500MB ve 2GB iphone Paketleri haricindeki iphone Paketlerinden birini seçmiş olmam durumunda işbu Taahhütnamenin imza tarihinden sonraki ikinci fatura kesim tarihinden, 500MB ve 2GB iphone Paketlerinden birini seçmiş olmam durumunda ise ilk fatura kesim tarihinden itibaren hattın Mobil İletişim Hizmet faturasına aylık olarak yansıtılacağını, (ii) Kampanya kapsamında Ek-1 de belirlenen ödeme tipinin Kredi kartı ödemeli olması durumunda; Ek-1 de seçtiğim cihazın aylık tutarlarının, işbu Taahhütnamenin imza tarihinden sonraki ilk fatura kesim tarihinden itibaren ilk 24 fatura dönemi boyunca kredi kartı ekstreme yansıtılacağını, fakat söz konusu cihazın tutarının işbu Taahhütnamenin imza tarihinden sonraki ikinci fatura kesim tarihinden itibaren 24 fatura dönemi boyunca Mobil İletişim Hizmet faturasında görüntüleneceğini, bununla birlikte mükerrer tahsilat olmaması açısından, kredi kartıma yansıtılan ilgili tutarın söz konusu Mobil İletişim Hizmet faturasından düşeceğini, Ek-1 de seçtiğim iphone paketinin işbu Taahhütname imza tarihi itibariyle hattıma tanımlı Tarife/paket ile aynı olması durumunda; Ek-1 de seçtiğim Tarifenin/Paketin aylık tutarlarının işbu Taahhütnamenin imza tarihinden sonraki ilk fatura kesim tarihinden itibaren Mobil İletişim Hizmet faturasına aylık olarak yansıtılacağını, 1 5- Ek-1 de yer alan iphone Paket seçenekleri arasından Gold Paketi seçmem durumunda Hattıma yansıtılacak Paket bedelinin abonelik yaşıma göre farklılık göstereceğini, bu doğrultuda işbu Taahhütnamenin imza tarihi itibariyle 12 aydan daha kısa süreli faturalı Turkcell hat sahibi abone ( Yeni Müşteri ) olmam ve Gold Paketi seçmem durumunda, Ek-1 deki tabloda yer alan Gold paket yeni müşteri teklifinden, sadece kredi kartı ödeme seçeneği ile yararlanabileceğimi bildiğimi, 6- İşbu Taahhütnamenin 1.Maddesinde belirtilen hat için seçtiğim iphone Paketine göre değişen ve Ek-1 deki tablonun paket içeriği kolonunda yer alan miktarlarda mobil kullanımı, kısa mesaj ve konuşma sürelerini ve 13. maddede seçimimi beyan ettiğim 1(bir) adet Cihazı almaya hak kazandığımı, TURKCELL in işbu Kampanya kapsamındaki yükümlülüklerinin işbu madde kapsamı ile sınırlı olduğunu, 7- Seçtiğim Paketin aylık tutarına, seçmiş olduğum iphone Paketi karşılığına denk gelen, Ek-1 de belirtilen, KDV,ÖİV dahil konuşma süresi (iphone Servis Ücreti-ses), mobil (iphone Servis Ücreti-) ve kısa mesaj bedellerinin(iphone Servis Ücreti-kısa mesaj) ve 1(bir) adet Cihazın taksit tutarının (i-phone cihaz taksidi) dahil olduğunu, teslim aldığım 1(bir) adet Cihaz karşılığında tahakkuk eden alacağın bayi tarafından TURKCELL e temlik edilmiş olduğunu ve bu nedenle, teslim aldığım Cihazın bedelinin 2. maddede bahsi geçen şekilde her ay iphone Servis Ücreti-ses, iphone Servis Ücreti-kısa mesaj, iphone Servis Ücreti- ten ayrı bir kalem ( i-phone cihaz taksidi ) olarak yansıtılacağını ve söz konusu Paket tutarını eksiksiz olarak ödeyeceğimi, 8- İşbu Taahhütnamenin imza tarihi itibariyle 12 aydan daha kısa süreli faturalı hat sahibi Turkcell abonesi olmam halinde sadece Kredi kartı ile ödeme seçeneğini seçebileceğimi ve Ek-1 de Kredi kartı ile ödeme tipini seçmem durumunda aşağıdaki maddeler kapsamında da sorumlu olduğumu; (i) Kredi kartı limitimin seçtiğim cihazın toplam bedeli için yeterli olmadığı durumda Kampanyadan yararlanamayacağımı, işbu Taahhütnamenin akdedilmiş olmasına rağmen kredi kartımdan çekim yapılarak limitimin yeterli olmadığının tespit edilmesi durumunda işbu taahhütnamenin akdedilmiş olması halinde taahhütnamenin kendiliğinden geçersiz hale geleceğini, Taahhütname konusu Kampanya dan derhal çıkarılacağımı ve bu madde uyarınca kampanyadan çıkarılmam halinde, buna bağlı olarak herhangi bir talepte bulunamayacağımı bildiğimi, (ii) Kampanya kapsamında kullanılacak kredi kartının 3. bir kişiye ait olması durumunda, Ek-1 deki (C) bendinin doldurularak, kredi kartı sahibi tarafından imzalanması gerektiğini bildiğimi, aksi takdirde bu hususa ilişkin TURKCELL nezdinde doğacak her türlü zarardan sorumlu olacağımı, (iii) anlaşmalı kredi kartı/banka bilgilerinin adresinde yer aldığını bildiğimi, (iv) Anlaşmalı kredi kartlarının, aylık cihaz temlik bedelinin üzerine, ilgili bankanın belirlediği oranda faiz uygulayabileceğini, her bir banka tarafından uygulanan faiz oranlarındaki değişikliğin cihaza ilişkin ödediğim bedelde artırıp, azaltabileceğini bildiğimi, bu durumla ilgili olarak Turkcell in herhangi bir sorumluluğu olmadığını ve bu konuda herhangi bir itirazımın olmayacağını, 9- İşbu kampanya kapsamında bayinin cihaz bedelinin tamamı için tarafıma fatura keseceğini ve fakat sözkonusu fatura karşığında bayiye ödeme yapmayacağımı, herhangi bir şekilde bayiye ödeme yapmış olmam durumunda bu hususta TURKCELL in herhangi bir sorumluluğu olmadığını, 10- Seçtiğim iphone Paketi kapsamındaki aylık kısa mesaj, konuşma süresi ve/veya kullanım miktarlarını aşılması halinde, kullanımı aşan kısma ilişkin ücretlendirmenin, konuşma süresi (dakika bazında) ve kısa mesaj (SMS) aşımları için sırasıyla Hepsibirarada tarifesi paket aşım bedeli olan 41,5 kuruş/dakika ve 41,5 kuruş/sms üzerinden, mobil aşımları için ise 0, /KB üzerinden hesaplanarak ilgili Hattımın Mobil İletişim 2 Hizmet faturasına yansıtılacağını, sözkonusu aşım bedellerine KDV ve ÖİV nin dahil olduğunu ve bu bedellerde meydana gelecek değişikliklerin de Hattımın faturasına yansıtılacağını bildiğimi, 11- Seçtiğim iphone Paketi nin içeriğinde yer alan konuşma süresi, kısa mesaj ve/veya mobil kullanım miktarlarını kısmen ya da tamamen kullanmamış olmam halinde, kullanmadığım kısma ait bedelin indirimi, iadesi veya bir sonraki aya devri gibi herhangi bir talebimin olmayacağını, söz konusu konuşma süresi, kısa mesaj ve/veya mobil kullanım miktarlarını başkaca herhangi bir hatta devretme hakkımın bulunmadığını, 12- İşbu Taahhütname kapsamında almayı taahhüt ettiğim iphone Paketi nin sadece yurtiçinde her yöne kullanılabileceğini, yurtdışındaki kullanımlarımın adresinde yer alan Turkcell Dünya tarifesi üzerinden ayrıca ücretlendirileceğini, 13- İşbu Kampanya kapsamında. IMEI numaralı model Cihazın işbu Taahhütnamenin imza tarihi itibariyle tarafıma kutusu hiç açılmamış, yırtılmamış, kullanılmamış ve/veya hasar görmemiş halde, tam, kusursuz ve hasarsız olarak teslim edilmiş olduğunu, 14- Kampanya kapsamında teslim almış olduğum Cihazın çalınması, kaybı ve/veya hasar görmesi vs. durumlarında da imzalamış olduğum işbu Taahhütname ile üstlendiğim yükümlülüklerimin(ödeme yükümlülüğü dahil) devam edeceğini, 15- İşbu Taahhütname kapsamındaki Paketi 3G veya EDGE/GSM şebekesi üzerinden kullanabileceğimi, bu doğrultuda Kampanya kapsamına dahil ettiğim/edeceğim adıma kayıtlı faturalı hattının 3G altyapısı üzerinden sunulan hizmetlerden faydalandırılmasına onay verdiğimi ve bahsi geçen hatlarla bu hizmetlerden ancak 3G uyumlu cihazlarla birlikte yararlanabileceğimi bildiğimi, 16-3G hızında mobil hizmetlerinden yararlanabilmek için hattımın mutlaka 3G kapsama alanı içinde bulunması gerektiğini ve bu hizmetleri sadece bu servisleri destekleyen 3G cihazlarıyla kullanabileceğimi, 3G hizmetlerinden faydalanmaya başlama saatinin bir hattan diğerine değişiklik gösterebileceğini ve 3G hızının şebeke yoğunluğuna, kullanılan cihaza, bağlanılan siteye göre ve Turkcell 3G bağlantısının kapsama alanına ve coğrafi koşullara göre değişebileceğini bildiğimi, 17- İşbu Kampanya kapsamında Madde 1 de belirtmiş olduğum hattıma ait numaramı iptal etmeden değiştirmem durumunda, hattıma tanımlı taahhüdün yeni hat için aynı şart ve koşullarda devam edeceğini, 18- Kampanya kapsamında teslim almış olduğum Cihazı sadece mikro sim kart ile kullanabileceğimi bildiğimi; mikro sim kart temin etme yükümlülüğünün tarafıma ait bulunduğunu, 19- Paket Taahhüt Süresi boyunca, işbu Taahhütnamenin 1. maddesinde belirtmiş olduğum hattıma ait abonelik sözleşmesini, hattın 3. kişiye devri, başka bir operatöre taşınması vesair bir sebeple feshetmeyeceğimi, hattımın geçici veya kesin olarak görüşmeye kapatılması talebinde bulunmayacağımı, TURKCELL tarafından, adıma kayıtlı sair tüm hatlara ilişkin abonelik sözleşmeleri veya işbu Taahhütname hükümleri uyarınca bu kampanya kapsamındaki hattımın geçici veya kesin olarak görüşmeye kapatılmasına veya abonelik sözleşmesinin feshine sebep olmayacağımı, Kampanyaya katıldığım hattımı ön ödemeli veya kurumsal hatta geçirmeyeceğimi, üzerime kayıtlı olan/kayıtlı olmayan başka bir hat ile değiştirme talebinde bulunmayacağımı, söz konusu hatta ait mevcut fatura döneminin değiştirilmesi talebinde bulunamayacağımı, 20- İşbu Taahhütnamede belirtilen yükümlülüklerime kısmen veya tamamen aykırı davranmam durumunda ve/veya Paket Taahhüt Süresi sona ermeden Kampanya dan ayrılmak istemem durumunda ve/veya işbu Taahhütnamenin 1. maddesinde belirtmiş olduğum hattımı başka bir Operatöre taşımam/devretmem ve/veya Paket bedelinin yansıtıldığı hattın faturasını, son ödeme tarihinde ödememem halinde, aşağıda belirtilen toplam 3 indirim tutarları ve kalan cihaz taksit bedelinden sorumlu olacağımı bildiğimi, ayrıca TURKCELL in ilk ihlalde işbu madde kapsamında bedel talep etme hakkının kullanılmamış olması, bu haktan vazgeçildiği şeklinde yorumlanmayacağını, ilgili Paketin hattıma tanımlandığı tarihten söz konusu aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar, seçilen iphone paketi ve Cihaz bazında değişen şekilde aşağıdaki tabloda ayrı ayrı belirtilen KDV ve ÖİV dahil iphone paketi indirim bedelleri toplamının, Ek-1 de belirlenen ödeme tipi seçimimden bağımsız olarak ilgili hattımın Kampanyanın iptalinden sonraki ilk Mobil İletişim Hizmet Faturasına tek seferde yansıtılacağını ve işbu Kampanyadan otomatik olarak çıkarılacağımı, iphone 3GS cihazı iphone 4 8GB cihazı iphone 4S 16GB cihazı iphone 4S 32GB cihazı iphone 4S 64GB cihazı Gold Plus Paket indirim bedeli 44,87 50,57 47,56 48,09 44,87 Gold Paket indirim bedeli 47,07 52,77 49,76 50,29 47,07 Gold Paket (Yeni Müşteri) indirim bedeli 57,07 62,77 59,76 60,29 57,07 Full Paket indirim bedeli 2,07 7,77 4,76 5,29 2,07 Hepsi 600 paketi indirim bedeli 8, ,07 Hepsi 300 paketi indirim bedeli GB indirim bedeli 8,07 10,77 7,76 8,29 8,07 500MB indirim bedeli 5,07 7,77 4,76 5,29 5, İşbu Taahhütnamenin 20. Maddesinde sayılan durumların varlığı halinde ayrıca hesaplanmak üzere, söz konusu aykırılık tarihinden itibaren taahhüt süresi bitimine kadar taahhütname kapsamında ödemem gereken vergiler dâhil kalan Cihaz taksit tutarları toplamının aşağıdaki şekillerde yansıtılacağını ve Turkcell in işbu Kampanyadan otomatik olarak çıkarma hakkını saklı tuttuğunu, bu durumda sözkonusu Cihaz taksit tutarları toplamını eksiksiz olarak ödeyeceğimi, KDV dahil Cihaz toplam bedellerinin Ek-1 de belirtilen şekilde olduğunu, a) Kampanya kapsamında Ek-1 de belirlenen ödeme tipimin Mobil İletişim Hizmet Faturası olması durumunda, yukarıda belirtilen şekilde hesaplanan vergiler dâhil kalan Cihaz taksit tutarlarının herhalükarda ilgili hattımın Kampanyanın iptalinden sonraki ilk Mobil İletişim Hizmet Faturasına kampanya iptalinden sonraki ilk Mobil İletişim Hizmet faturası döneminde tek seferde yansıtılacağını, b) Kampanya kapsamında Ek-1 de belirlenen ödeme tipinin Kredi kartı ödemeli olması durumunda aykırılığın gerçekleştiği tarihten itibaren taahhüt süresi bitimine kadar, toplam Cihaz taksit tutarlarının her halukarda kredi kartımdan tahsil edilmeye devam edileceğini, aynı zamanda Kampanyanın iptalinden itibaren taahhüt süresi bitimine kadar kredi kartıma yansıtılacak tutar toplamının, hattımın Mobil İletişim Hizmet faturasından bir kerede düşüleceğini, ancak bu durumun mükerrer tahsilata yol açmayacağını, 22- İşbu Taahhütname konusu Kampanyaya 1 kereden fazla katılım hakkımın bulunmadığını, bu hallere aykırı davranmam halinde ilgili hatta ait tahakkuk etmiş olan tüm borçlar/bedeller ile birlikte işbu Taahhütnamenin 17. maddesinin uygulama alanı bulacağını ve Yeni Bireysel iphone Kampanya Taahhütnamesi ni iki kere imzalamış olmam durumunda TURKCELL tarafından mükerrer başvurularımdan herhangi birinin iptal edileceğini, 23- Kampanya kapsamında seçtiğim Paket için geçerli olan Paket taahhüt süresinin dondurulması talebinde bulunmayacağımı, 4 24- Paket Taahhüt Süresi sona erdikten sonra, aksini TURKCELL e yazılı olarak bildirmediğim müddetçe, ilgili hattıma aynı iphone paketinin taahhütsüz olarak tanımlanacağını ve iptal etmediğim sürece her ay yenileneceğini, bu kapsamda adresinde belirtilen güncel taahhütsüz iphone paket bedelinin her ay ilgili her bir hattımın faturasına yansıtılacağını, ancak bu durumun Kampanya konusu faydalardan yararlanacağım sonucunu doğurmayacağını ve bu nedenle taahhüt süresi sona erdikten sonraki dönem için TURKCELL den herhangi bir talebimin olmayacağını, işbu madde kapsamındaki Paketi dilediğimiz zaman, iptal talebimi yazılı olarak TURKCELL e bildirmek koşuluyla iptal edebileceğimi, paket iptalinin yazılı talebimden sonra gerçekleşeceğini ve o ayki Paket ücretinin iptalden sonraki ilk faturama yansıtılacağını, 25- İşbu Taahhütnamenin herhangi bir sebeple Paketin/Taahhütnamenin süresinden önce iptal edilmesi durumunda, aksini talep etmedikçe hattıma ait kullanımların hali hazırda hattımıza tanımlı mevcut tarife üzerinden ücretlendirilmeye devam edeceğini, 26- Kampanya kapsamında, seçtiğim ödeme tipini ve/veya seçtiğim Paketi alt veya üst paketlerle hiçbir şekilde değiştirmeyi talep edemeyeceğimi, 27- Vergilerde meydana gelecek artışların TURKCELL tarafından Paket ve Paket aşım bedellerine yansıtılacağını ve Kampanya süresi içerisinde tarafıma fatura edileceğini, 28- Kampanya kapsamındaki iphone Paketlerinin kapsam, şart ve istisnalarının neler olduğunu bildiğimi, bunlara ilişkin adresinde yer alan düzenlemeler ile bağlı olduğumu, 29- İşbu Taahhütnamede düzenlenmemiş olan hususlarda ve yukarıda sayılan Mobil İletişim Hizmet Faturalarına yansıtılmış/yansıtılacak olan tüm bedellerin tahsilatında TURKCELL Mobil Telefon Bireysel Abonelik Sözleşmesi hükümlerinin uygulanacağını, 30- Aşağıda belirtilen adresin, tarafıma yapılacak olan tebligatlar için geçerli olan adres olduğunu, adres değişikliğini TURKCELL e yazılı olarak bildirmedikçe, tarafıma yapılacak her türlü tebligatın aşağıda belirtilen adrese gönderileceğini ve geçerli bir tebliğin yasal sonuçlarını doğuracağını, 31- İşbu Taahhütnameye konu Kampanya dan yararlanmak için ibraz edilen belgelerin tarafıma ait ve doğru olduğunu, 32-1 (bir) asıl nüsha olarak tanzim edilen ve aslı TURKCELL de, örnek bir nüshası tarafımda kalacak olan işbu Taahhütnamenin imzasından doğacak mali yükümlülüklerin yasaların yükümlü kıldığı taraflarca karşılanacağını, kabul, beyan ve taahhüt ederim. İşbu Taahhütnameyi okuyarak tarihinde imzaladım. EK-1: BAŞVURU FORMU Ad Soyad :... Adres :... İrtibat no :... İmza : 5 EK-1 BAŞVURU FORMU İşbu Başvuru Formu nun,... tarihinde imzalamış olduğumuz Yeni Bireysel iphone Kampanya Taahhütnamesi (Bundan sonra Taahhütname olarak anılacaktır.) ile birlikte hüküm ifade edeceğini ve işbu BaşvuruFormu nda düzenlenmemiş olan tüm hususlarda Taahhütname hükümlerinin geçerli olacağını kabul ve taahhüt ederim. A. Paket Seçenekleri ve bedelleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir; iphone Paketleri Gold Plus Paket Gold Paket Gold Paket (Yeni Müşteri) Full Paket iphone Paket içerikleri Her yöne 2000 dakika + Turkcell den Turkcell e 5000 dakika SMS + 4 GB mobil Her Yöne 2300 dakika + Turkcell den Turkcell e 5000 dakika + 4 GB Mobil Her Yöne 2300 dakika + Turkcell den Turkcell e 5000 dakika + 4 GB Mobil Her yöne 1000 dakika SMS + 1GB mobil iphone 3GS cihazı dahil aylık Paket bedeli* 145 (Yüzkırkbeş) 135 (Yüzotuzbeş) 125 (Yüzyirmibeş) 115 (Yüzonbeş) iphone 4 8GB cihazı dahil aylık Paket bedeli* 175 (Yüzyetmişbeş) 165 (Yüzaltmışbeş) 155 (Yüzellibeş) 145 (Yüzkırkbeş) iphone 4S 16GB cihazı dahil aylık Paket bedeli* 187 (Yüzseksenyedi) 177 (Yüzyetmişyedi) 167 (Yüzaltmışyedi) 157 (Yüzelliyedi) iphone 4S 32GB cihazı dahil aylık Paket bedeli* 207 (İkiyüzyedi) 197 (Yüzdoksanyedi) 187 (Yüzseksenyedi) 177 (Yüzyetmişyedi) iphone 4S 64GB cihazı dahil aylık Paket bedeli* 223 (İkiyüzyirmiüç) 213 (İkiyüzonüç) 203 (İkiyüzüç) 193 (Yüzdoksanüç) Hepsi 600 paketi Her yöne 600 dakika SMS + 600MB mobil 99 (Doksandokuz) 125 (Yüzyirmibeş) Hepsi 300 paketi Her yöne 300 dakika SMS + 300MB mobil 85 (Seksenbeş) GB 500MB 2GB mobil 500MB mobil 75 (Yetmişbeş) 65 (Altmışbeş) 102 (Yüziki) 92 (Doksaniki) 117 (Yüzonyedi) 107 (Yüzyedi) 137 (Yüzotuzyedi) 127 (Yüzyirmiyedi) 153 (Yüzelliüç) 143 (Yüzkırküç) * Aylık Paket bedeli, i-phone cihaz taksidi, iphone Servis Ücreti-ses, iphone Servis Ücreti-kısa mesaj ve iphone Servis Ücreti- bedelleri, KDV ve ÖİV den oluşmaktadır. Cihaz seçenekleri KDV dahil aylık cihaz bedeli KDV dahil cihaz toplam bedeli iphone 3GS 51, ,48 iphone 4 8GB 78, ,68 iphone 4S 16GB 95, ,48 iphone 4S 32GB 112, ,24 iphone 4S 64GB 129, ,96 B. Taahhütnamenin 1. maddesinde belirtilen Hatta tanımlanması talep edilen Paket ve tercih edilen ödeme tipi aşağıdaki tabloda ilgili kutucuğa (X) koymak suretiyle belirtilmelidir; Paket içeriği (Seçilen iphone Paketi ve Cihaz) iphone 3GS 8GB MB iphone 3GS 8GB + 2GB iphone 3GS 8GB +Hepsi 300 paket iphone 3GS 8GB +Hepsi 600 paket iphone 3GS 8GB + Full paket iphone 3GS 8GB+Gold paket iphone 3GS 8GB+ Gold paket (Yeni Müşteriye Özel Teklif) iphone 3GS 8GB+ Gold plus paket iphone 4 8GB MB iphone 4 8GB + 2GB iphone 4 8GB +Hepsi 600 paket iphone 4 8GB + Full paket iphone 4 8GB+Gold paket iphone 4 8GB+Gold paket (Yeni Müşteriye Özel Teklif) iphone 4 8GB+ Gold plus paket iphone 4S 16GB MB iphone 4S 16GB + 2GB iphone 4S 16GB + Full paket iphone 4S
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks