Please download to get full document.

View again

of 5
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi

Category:

Biography

Publish on:

Views: 0 | Pages: 5

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
DENEY 6 KMNO4 İLE Fe 2+ MİKTAR TAYİNİ 6.1. AMAÇ 6.2. TEORİ Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi Yükseltgenme bir atomun yükseltgenme sayısının cebirsel olarak arttığı bir
Transcript
DENEY 6 KMNO4 İLE Fe 2+ MİKTAR TAYİNİ 6.1. AMAÇ 6.2. TEORİ Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerinin genel ilkelerinin öğrenilmesi Yükseltgenme bir atomun yükseltgenme sayısının cebirsel olarak arttığı bir işlemdir. İndirgenme ise bir atomun yükseltgenme saysının cebirsel olarak azaldığı bir işlemdir. Yükseltgenme sayısındaki toplam artış, yükseltgenme sayısındaki toplam azalmaya eşit olmalıdır. S 0 + O2 0 S 4+ + O2 2- Yükseltgenen (indirgen) İndirgenen (yükseltgen) Kükürt atomunun yükseltgenme saysı 0 dan 4+ ya arttığından, S atomu yükseltgenmiştir. Oksijen atomunun yükseltgenme sayısı 0 dan 2- ye azaldığından, O atomu indirgenmiştir. Hiçbir madde bir diğer madde yükseltgenmedikçe indirgenemeyeceğinden indirgenen madde, yükseltgenmeden sorumludur. Bu nedenle bu maddeye yükseltgen denir. İki işlem birbirine bağlı olduğundan kendisi yükseltgenen indirgenmeden sorumlu maddeye indirgen denir. Yükseltgenme-indirgenme tepkimelerininin denkleştirilmesinde 2 yöntem çok kullanılır. 1) Yükseltgenme sayısı yöntemi 2) İyon-elektron yöntemi Redoks Titrasyonları Çok sayıda elementin kolaylıkla yükseltgenebilmesi veya indirgenebilmesi nedeniyle, redoks reaksiyonları temelli titrasyon yöntemleri öteki reaksiyon türlerine oranla daha fazladır. Kuvvetli oksidasyon gücü ve aynı zamanda indikatör özelliği göstermesinden dolayı standart KMnO4 çözeltisi ile doğrudan veya dolaylı yolla tayin edilebilen maddelerin çokluğu ve çeşitliliği bunun en güzel örneğidir. Redoks titrasyonları asit-baz titrasyonlarına benzer. Yükseltgen ve indirgen maddeler birbiriyle eşdeğer miktarlarda reaksiyona girerler. Eşdeğer noktada meg yükseltgen madde = meg indirgen madde meg = milieşdeğer gram. Bir redoks titrasyonunda kullanılan bir bileşiğin eşdeğer ağırlığının hesaplamasında, redoks reaksiyonunda bileşiğin aldığı veya verdiği elektronların sayısının bilinmesi gerekir. Örneğin; KMnO4 - Mn 2+ yarı reaksiyonunda 1 mol MnO4-5 mol e - alır. Permanganat iyonundaki Mn atomu 7+ yükseltgenme sayısına sahiptir ve 5 e - alarak Mn 2+ iyonuna indirgenir. Her bir mol KMnO4 158 g dır ve 5 e- alarak Mn 2+ iyonuna indirgenir. Her bir mol KMnO4 158 g dır ve 5 mol e - ile birleşir. 1 mol e - ile birleşen KMnO4 miktarı = 1/5 mol x 158g/mol =31.6 g dır. Genel olarak, bir redoks titrasyonunda kullanılan bir bileşiğin eşdeğer ağırlığı, Eşdeğer ağırlık = Formül ağırlığı Formül başına değişen e sayısı bağıntısı ile bulunabilir. 6.3 MADDE VE MALZEMELER Malzemeler Kimyasallar Büret Erlen Beher Sülfürik aait KMnO4 FeSO4 Saf su 2 6.4. DENEYİN YAPILIŞI Şekil 6.1. Potasyum permanganat ile Fe 2+ miktar tayini deney düzeneği Potasyum permanganat yükseltgen olup bu etki ortamın asidik ya da bazik olmasına göre değişir. KMnO4 ile yapılan titrasyonlar genellikle asitli ortamda yapılır. Bu durumda KMnO4 ün etkime değerliği 5 dir. Buna göre 1/10 N KMnO4 çözeltisinin 1 litresinde 1/50 mol (3,16 g) KMnO4 bulunur. 1) 0.1 N KMnO4 çözeltisini hazırlamak için 3.16 g KMnO4 ü 1 litre kaynar suda çözünüz. 5 dakika kaynatınız ve ağzını kapatarak bir gece kendi halinde bırakınız. Cam pamuğundan süzerek şişede muhafaza ediniz. 2) 250 ml lik temiz kuru bir erlen alınız. Yeni hazırlanmış Fe2SO4 çözeltisinden belli hacimde alınız. 3) Toplam hacmi 30 ml olacak şekilde erlendeki çözeltiyi distile su ile seyreltiniz. Üzerine 10 ml 6N H2SO4 çözeltisi ilave ediniz. 4) 0.1 N KMnO4 çözeltisi ile pembe renk gözleninceye kadar titre ediniz. 3 5) Aynı işlemi 2.ci ve 3. kez tekrarlayınız. 6) Elde ettiğiniz bulguları tabloya kaydediniz. Bu deneyde kullanılan reaksiyonlar 2KMnO FeSO4 + 8H2SO4 2MnSO4 + 5Fe2(SO4)3 + 8H2O + K2SO4 veya MnO Fe H + Mn Fe H2O dur. Yarı reaksiyonları yazarsak Mn 7+ O e - Mn 2+ Fe 2+ Fe 3+ +e - Bu reaksiyonda Fe 2+ iyonu 1 elektron kaybederek Fe 3+ e yükseltgenmektedir. Bu nedenle demirin eşdeğer ağırlığı 55.85/molx1/1=55.85 eşdeğer gram olur SONUÇLAR VE TARTIŞMA 1.Deneme 2.Deneme 3.Deneme Kullanılan MnO4 hacmi (ml) KMnO4 çözeltisinin normalitesi FeSO4 çözeltisinin normalitesi Kullanılan KMnO4 ın milieşdeğer gramı Fe(II) nin eşdeğer ağırlığı Numunedeki Fe in miligram miktarı Fe(II) nin eşdeğer ağırlığı (gerçek değeri) 6.6. SORULAR 1. NH4 +, SO4 2-, H2O2, N2O, S2O3 2-, CN -, H3PO4, Cr2O7 2-, CrO4 2- verilen iyon grupları ve bileşiklerdeki her bir atoma ait yükseltgenme basamağını belirleyiniz. 2. Asidik çözeltide meydana gelen VO Fe 2+ VO 2+ + Fe 3+ tepkimesini denkleştiriniz. 4 3. 5 SO MnO H + 5 SO Mn H2O redoks tepkimesindeki indirgen ve yükseltgenler hangileridir? 4. Bir kimyasal tepkimenin redoks tepkimesi olup olmadığına nasıl karar verilir? 5. Aşağıdaki redoks tepkimelerini bazik çözeltide denkleştiriniz. a. MnO2(k) + ClO3 - MnO4 - + Cl - b. Fe(OH)3(k) + OCl - FeO Cl - c. ClO2 ClO3 - + Cl - 5
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks