Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA MOTOR GELİŞİM YETERSİZLİKLERİ: MOTOR GELİŞİMİN DESTEKLENMESİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE VE SPORUN ÖNEMİ

Category:

Reports

Publish on:

Views: 56 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA MOTOR GELİŞİM YETERSİZLİKLERİ: MOTOR GELİŞİMİN DESTEKLENMESİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE VE SPORUN ÖNEMİ MOTOR DEVELOPMENT DEFICIENCIES IN MENTALLY DISABLED CHILDREN: THE IMPORTANCE
Transcript
ZİHİNSEL ENGELLİ ÇOCUKLARDA MOTOR GELİŞİM YETERSİZLİKLERİ: MOTOR GELİŞİMİN DESTEKLENMESİNDE FİZİKSEL AKTİVİTE VE SPORUN ÖNEMİ MOTOR DEVELOPMENT DEFICIENCIES IN MENTALLY DISABLED CHILDREN: THE IMPORTANCE OF PHYSICAL ACTIVITY AND SPORT AT SUPPORTING MOTOR DEVELOPMENT Mesut HEKİM 1, Mehmet TOKGÖZ 2 Öz Normal gelişim gösteren çocuklarla kıyaslandığı zaman zihinsel engelli çocuklarda bazı motor gelişim yetersizlikleri görülmektedir. Literatürde yer alan araştırma bulguları da bu görüşü desteklemektedir. Motor gelişim yetersizlikleri zihinsel engelli çocukların günlük yaşam aktivitelerini, yaşam kalitelerini, sosyal gelişimlerini ve fiziksel aktivite düzeylerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle zihinsel engelli çocukların motor gelişimlerinin desteklenmesi gerekmektedir. Zihinsel engelli çocuklarda motorsal gelişimi destekleyen birçok aktivite vardır. Fiziksel aktivite ve spor etkinlikleri motorsal gelişimin desteklenmesinde sıklıkla kullanılan yöntemlerin başında gelmektedir. Yapılan bu araştırmada da zihinsel engelli çocuklarda fiziksel aktivite ve spor etkinliklerine katılımın motor gelişim üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Anahtar Kelimeler: Zihinsel Engellilik, Motor Gelişim, Fiziksel Aktivite Abstract When compared with children with normal development, there are seen some motor development inadequacies in children with mental retardation. Located in the literature research findings also support this view. Motor developmental disabilities are negatively affected activities of daily living, quality of life, social development and physical activity levels in mentally retarded children. Therefore, it is necessary to support the motor development of children with mental disabilities. There are many 1 Okutman, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, 2 Arş. Gör., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Antrenörlük Eğitimi Bölümü, Başvuru Tarihi: Yayına Kabul Tarihi: DOI: /sb.00614 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt.8 Sayı Aralık (s ) activity types to supporting motoric activity level in mentally handicapped children. Physical activity and sports activities one of the commonly used methods in support of the motoric development. İn this research, the aimed that evaluate the effects of physical activity and sport participation in motor development with mentally disabled children. Keywords: Mental Retardation, Motor Development, Physical Activity 1. GİRİŞ İnsanlığın ortaya çıktığı günden beri insanlar arasında bireysel farklılıklar olduğu bilinmektedir. İnsanlar arasındaki bireysel farklılıkların insan nesli tükenene kadar devam edeceği ifade edilmektedir (Yetim, 2014: 3). İnsanların sahip oldukları bireysel farklılıklar genel olarak fiziksel, zihinsel ve sosyal alanlarda görülmektedir. Söz konusu bireysel farklılıklar insanların yaşamlarını ve gelişim özelliklerini olumlu ya da olumsuz yönde etkilemekte, yeterlilik ve yetersizliklerin ortaya çıkmasında temel belirleyici olmaktadır (İlhan ve Esentürk, 2014: 20). Zihinsel engellilik gelişimsel yetersizliğin bir ürünü olarak (Eripek, 2009: 53; Ün ve Çoknaz, 2003: 171), 18 yaşından önceki gelişim dönemlerinde çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan (Özbey, 2006: 271; Tekinarslan, 2010: 163) ve yaşam boyu devam eden (Fazlıoğlu, 2011: 143), bazen doğumdan hemen sonra, bazen de doğumdan sonraki yıllarda tespit edilen (Aydın, 2003), kişinin yaşadığı çevreye uyum sağlamasını (Doğan ve Çitil, 2011: 30) ve günlük yaşam aktivitelerini olumsuz yönde etkileyen bir bozukluktur (Mikolajczyk ve Jankowicz-Szymanska, 2015: 84). Zihinsel engelli bireylerin sahip oldukları bazı davranışsal ve zihinsel özellikleri normal gelişim gösteren bireylerden farklıdır (Khakzand ve Aghabozorgi, 2015: 9). Buna göre, zihinsel engelli bireylerin sahip oldukları zihinsel işlevler normal gelişim gösteren akranlarının iki standart puan altındadır. Bu durum, zihinsel engelli bireylerin kavramsal, sosyal ve pratik uyum becerilerini olumsuz yönde etkilemektedir (Yılmaz ve ark., 2015: 313). Zihinsel engelliler tıp, psikoloji ve eğitim alanlarında farklı biçimlerde adlandırılmaktadırlar (Özbey, 2006: 271). Tıp alanında çalışan bireyler zihinsel engellileri kreten, beyin özürlü, beyin hasarlı, mongoloid, mikrosefal, hidrosefal şeklinde tanımlarken, psikologlar zihinsel engellileri zihin özürlü, geri zekâlı, sınır zekâlı, zihinsel normalaltı gibi terimler kullanmaktadır. Eğitimciler ise zihinsel engelliler için güç öğrenen, ağır öğrenen, öğrenme engelli, öğrenme güçlüğü olan gibi terimler kullanmaktadırlar (Özgür, 2008: 177). Toplum içerisinde de zihinsel engelliler farklı terimlerle tanımlanmaktadır. Yapılan bir araştırmada öğretmen adaylarının görüşlerine göre zihinsel engelli bireylerin Zihin gelişimleri geri olan birey, Yaşamak için başkalarına muhtaç olan birey, İlgiye ihtiyacı olan birey Sosyal yaşantısı engellenmiş birey, Bir takım becerileri yerine getiremeyen birey şeklinde tanımlandığı tespit edilmiştir (Tortop ve ark., 2014: 307). Spor ve fiziksel aktiviteye katılım her yaş grubundan insanın sağlığı geliştiren ve yaşam kalitesini arttıran bir unsur olarak değerlendirilmektedir (Riner ve Sellhorst, 2013: 12). Normal gelişim gösteren insanlarda olduğu gibi zihinsel engelli çocuklarda da spor etkinliklerine katılımın sahip olunan birçok olumsuz 490 Zihinsel Engelli Çocuklarda Motor Gelişim Yetersizlikleri: Motor Gelişimin Desteklenmesinde Fiziksel Aktivite Ve Sporun Önemi Mesut HEKİM, Mehmet TOKGÖZ özelliğin üstesinden gelmeye katkı sağladığı (İlhan ve Esentürk, 2014: 20), günlük yaşam aktivitelerini geliştirdiği (Yılmaz ve ark., 2015: 313) ve yaşam kalitesini arttırdığı belirtilmektedir (İlhan ve ark., 2013: 1). Zihinsel engelli çocuklarda motorsal performansın geliştirilmesinde de spor ve fiziksel aktiviteye katılım önemli bir yere sahiptir. Çünkü spor ve fiziksel aktivite faaliyetleri motorsal hareket becerilerini içinde barındıran aktivitelerden meydana gelmektedir (Mujea, 2014: 534). Buna karşılık zihinsel engelli çocukların fiziksel aktivite düzeyleri normal gelişim gösteren akranlarından daha düşüktür (Pan ve ark., 2015: 579). Bu durum, zihinsel engelli çocukların çeşitli hastalıklara yakalanma olasılıklarını arttırmakta, kas yapılarının daha gevşek olmasına zemin hazırlamakta ve motor gelişimlerini olumsuz yönde etkilemektedir (Savucu ve Biçer, 2009: 117; Barr ve Shields, 2011: 1020). Zihinsel engelli çocukların daha iyi tanınması, gereksinim ve ihtiyaçlarının daha iyi belirlenmesi ve kendilerine daha fazla yardım edilebilmesi için fiziksel ve motorsal gelişim özelliklerinin iyi bilinmesi oldukça önemlidir (Yılmaz ve ark., 2006: 2). Zihinsel engelli çocuklarda motorsal gelişim bozuklukları ve yetersizliklerine sıklıkla rastlanıldığı için, motorsal gelişimi destekleyici aktiviteler hakkında da toplumun bilinçlendirilmesi oldukça önemlidir. Literatürde yer alan araştırmalar fiziksel aktivite ve spor etkinliklerine katılımın zihinsel engelli çocukların motor gelişimlerini desteklediğini göstermektedir. Yapılan bu araştırmada da zihinsel engelli çocuklarda fiziksel aktivite ve spora katılımın motor gelişim üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. 1.1.Araştırmanın Yöntemi Yapılan bu araştırmada derleme çalışmalarda sıklıkla kullanılan belgesel araştırma modeli kullanılmıştır. Cohem ve Manion a (1994: 45) göre, belgesel araştırma modeline göre yapılan araştırmalarda sorunun çözümü için gereksinim duyulan bilgiler (daha önceden elde edilmiş ve arşivlenmiş) kütüphane ya da internet ortamından elde edilmektedir. Bu tür çalışmalarda literatür taraması yapılarak elde edilen veriler istatistiksel analize dayalı işlemlerden ziyade, anlamlı çıkarımlar ve bağlar ortaya konulacak biçimde yorumlanmaktadır (Aktaran: Can, 2014: 8). Yapılan bu araştırmada da öncelikli olarak konuya ilişkin literatür taraması yapılmış ve konu ile ilgili deneysel araştırma bulgularına ulaşılmıştır. Araştırmanın ikinci aşamasında ise elde edilen deneysel araştırma sonuçlarının ilgili literatür ışığında irdelenmesi amaçlanmıştır. 2. KURAMSAL ÇERÇEVE VE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR 2.1.Engellilik Kavramı İnsanlar toplum içinde eşit haklara sahip olmalarına rağmen, bazı gruplar sahip oldukları fiziksel, bilişsel ve sosyal özellikleri nedeniyle toplum içerisinde başka insanlarla aynı haklara sahip olamamaktadır. Engelli bireylerde bu grupların içerisinde yer almaktadır (Subaşıoğlu, 2008: 399; Şahin, 2015: 20). Çünkü engelli bireyler genellikle toplum tarafından engellenmelere, çeşitli güçlüklere veya dışlanmalara maruz kalan gruplar arasında yer almaktadır (Demirbilek, 2013: 58; Doğan ve Çitil, 2011: 43). 491 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt.8 Sayı Aralık (s ) Herhangi bir yetersizlik veya özür nedeniyle cinsiyet, yaş, sosyal ve kültürel faktörlere bağlı olarak bireyin kendisinden beklenen rollerin kısıtlanması veya rollerin yerine getirilememesi durumu engellilik olarak tanımlanmaktadır (Yetim, 2014: 5). Genetik yaklaşımla değerlendirildiği zaman engellilik biyolojik bir hastalık olarak değerlendirilmektedir (Demirbilek, 2013: 58). Engelliliğe neden olan birçok unsur bulunmaktadır (Öztürk, 2011: 22). Engelliliğe neden olan unsurlar doğum öncesi, doğum esnası ve doğum sonrası oluşan unsurlar olarak sınıflandırılmaktadır (Çağlayan, 2014: 91; Doğan ve Çitil, 2011: 36; Tekinarslan, 2010: 163; Cumurcu ve ark., 2012: 84). Engelliliğe neden olan söz konusu unsurların başında kalıtımsal faktörler, kromozomsal bozukluklar, gebelik sırasında bilinçsiz ilaç veya zararlı madde kullanımı (Güven, 2003: 63), gebelik sürecinde anne adayının enfeksiyon hastalıkları geçirmesi, kan uyuşmazlığı veya akraba evliliği, gebelik sürecinde anne adayının zehirlenmesi veya yetersiz beslenmesi, doğum esnasında bebeğin travma yaşaması veya oksijensiz kalması, bebeğin yetersiz veya dengesiz beslenmesi, bebeklik döneminde ağır ateşli hastalık geçirilmesi gibi faktörler gelmektedir (Özbey, 2006: 273). 2.2.Zihinsel Engellilik Kavramı Zihinsel engellilik, zihinsel gelişimde gecikmeler ile karakterize olan bir yetersizliktir. Zihinsel engellilik çevreye uygun ya da olgun olmayan davranışlar sergileme, psikolojik, akademik, dil, fiziksel ve sosyal gelişim alanlarında normalaltı seviyeye sahip olma ile kendini göstermektedir (Eripek, 2009: 52; Özbey, 2006: 271). Ancak söz konusu özellikleri zihinsel engelli bireylerin her beceriyi hiçbir zaman yapamayacağı anlamına gelmemektedir (Aydın, 2003). Zihinsel engelliler toplum içerisinde en sık rastlanan engel gruplarının başında gelmekte olup (İlhan, 2008: 316), zihinsel engelliliğin dereceleri çok ağırdan çok hafife doğru giden geniş bir yelpaze içerisinde değerlendirilmektedir (Özbey, 2006: 271). Zihinsel engelli bireyler zekâ ölçeklerinden aldıkları zekâ bölümü (IQ) puanlarına göre sınıflandırılmaktadır. IQ puanı 0-24 arasında olan bireyler ağır zihinsel engelli, puan arasında olanlar öğretilebilir zihinsel engelli, puan arasında olanlar ise eğitilebilir zihinsel engelli olarak sınıflandırılmaktadır (Özgür, 2008: 177). Zekâ geriliği olan bireyler ile down sendromu ve fenilketonüri (zekâ geriliğine neden olmuş ise) hastaları zihinsel engelli olarak sınıflandırılmaktadır (Öztürk, 2011: 21). Sahip oldukları gelişimsel bozukluklar nedeniyle zihinsel engelli bireylerde zihinsel engele eşlik eden başka engeller veya metabolik hastalıklar da görülmektedir. Yapılan araştırmalarda zihinsel engelli bireylerin sahip oldukları engele ek olarak karşılaştıkları sağlık problemlerinin başında diyabet (MacRae ve ark., 2015: 352), kaygı bozuklukları (Reardon ve ark., 2015: 175), yıkıcı ve saldırgan davranışlar sergileme (Ruddick ve ark., 2015: 307) gibi problemlerin geldiği tespit edilmiştir. 2.3.Zihinsel Engelli Çocuklarda Motor Gelişim Bozuklukları ve Yetersizlikleri Birçok motorsal beceriyi öğrenebilecek yeterliliğe sahip olmalarına rağmen (Yılmaz ve ark., 2006: 2), zihinsel engelli çocuklarda çeşitli motor gelişim yetersizlikleri görülmektedir (Hartman ve ark., 2010: 492 Zihinsel Engelli Çocuklarda Motor Gelişim Yetersizlikleri: Motor Gelişimin Desteklenmesinde Fiziksel Aktivite Ve Sporun Önemi Mesut HEKİM, Mehmet TOKGÖZ 468; Jankowicz-Szymanska ve ark., 2012: 675) Bu kapsamda zihinsel engelli çocuklarda oturma, emekleme ve yürüme gibi temel motor becerilerin bile normal gelişim gösteren akranlarına kıyasla daha yavaş geliştiği belirtilmektedir (Özbey, 2006: 271). Zihinsel engelli çocukların motor gelişim bozukluklarına paralel olarak fiziksel aktivite düzeyleri de normal gelişim gösteren çocuklara kıyasla daha düşüktür (Hinckson ve Curtis, 2013: 72; Frey ve Chow, 2006: 861). Bu durum, normal gelişim gösteren akranları ile kıyaslandığı zaman zihinsel engellilerde obeziteye yakalanma olasılıklarını arttırmaktadır (Queralt ve ark., 2015: 1; Hinckson ve ark., 2013: 1170; Pitetti ve ark., 2013: 47; Mikulovic ve ark., 2011: 403; Savucu ve Biçer, 2009: 117). Bunun yanında özellikle down sendromu gibi ağır zihinsel engelli bireylerde fiziksel aktivite yetersizliği bireyin yaşam kalitesini düşürmekte, toplumla etkileşimi azaltmakta ve bireyin bağımlılığını arttırmaktadır (Cowley ve ark., 2010: 388). Zihinsel engelli çocuklarda motor becerilerin geliştirilmesi ise daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine, fiziksel aktivite ile ve spor etkinliklerine katılım düzeylerinin artmasına katkı sağlamaktadır (Vuijk ve ark., 2010: 955). Bu nedenle zihinsel engelli çocuklarda fiziksel aktivite düzeyinin arttırılmasına ve motor gelişimin desteklenmesine yönelik müdahaleler yapılması gerektiği belirtilmektedir (Hartman ve ark., 2010: 475; Lin ve ark., 2010: 263; Enkelaar ve ark., 2012: 291). Chia ve ark., (2002: 191) tarafından yapılan araştırmada, zihinsel engelli çocuklar ile normal gelişim gösteren çocukların anaerobik güç düzeyleri Wingate Anaerobik Test kullanılarak karşılaştırılmış, araştırmanın sonunda normal gelişim gösteren çocuklarla kıyaslandığı zaman zihinsel engelli çocukların daha düşük anaerobik güç düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir. Westendorp ve ark., (2011: 1147) tarafından yapılan araştırmada 7-12 yaş grubunda bulunan zihinsel engelli çocukların tüm motorsal performans parametrelerinin normal gelişim gösteren akranlarından daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Golubovic ve ark., (2012: 608) tarafından yapılan diğer bir araştırmada normal gelişim gösteren çocuklarla kıyaslandığı zaman zihinsel engelli çocukların fiziksel fitness düzeylerinin daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Zihinsel engelliler grubuna giren otizmli çocuklarda normal gelişim gösteren yaşıtlarına göre daha düşük motor beceri düzeyine sahip olup, otizmli çocuklarda çeşitli düzeylerde motor gelişim gecikmeleri ve bozuklukları görülmektedir (Hatakenaka ve ark., 2016: 55; Hilton ve ark., 2011: 1; Papadapoulous ve ark., 2011: 1; Ming ve ark., 2007: 567; Whyatt ve Craig, 2012: 1799; Zachor ve ark., 2010: 438; Fournier ve ark., 2010: 1227). Buna paralel olarak otizmli çocukların da fiziksel aktivite düzeylerinin düşük olduğu belirtilmektedir (Angulo-Barroso ve ark., 2008: 255; Pitetti ve ark., 2013: 47). Zihinsel engelli çocuklarda motor gelişimde gecikmelere ve motor gelişim bozukluklarına neden olan birçok unsur bulunmaktadır. Bunların başında nöromüsküler fonksiyon zayıflığı ve yetersizlikleri gelmektedir (Borji ve ark., 2013: 4477). Normal gelişim gösteren çocuklar ile işitme engelli çocuklar üzerinde yapılan bir araştırmada çocukların maksimal istemli diz ekstansiyonu esnasında elektriksel sinir uyarı düzeyleri ölçülmüştür. Aynı zamanda çocukların maksimal istemli diz ekstansiyonu esnasında kas aktivasyonları EMG (elektromiyografi) ile tespit edilmiştir. Araştırmanın sonunda normal gelişim gösteren akranlarına kıyasla zihinsel engelli çocukların daha düşük kas kuvvetine ve daha düşük istemli 493 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt.8 Sayı Aralık (s ) kas aktivasyon düzeyine sahip oldukları belirlenmiştir. Araştırmada elde edilen bulgular ışığında, zihinsel engelli çocuklarda motor ünite aktivitelerinin ve içsel kas özelliklerinin merkezi sinir sistemi bozukluklarından olumsuz yönde etkilendiği vurgulanmıştır (Borji ve ark., 2014: 3574). 2.4.Motor Gelişimin Desteklenmesinde Fiziksel Aktivite ve Sporun Rolü Spor etkinliklerine katılım zihinsel engelli bireylerin temel gelişim alanlarını olumlu yönde etkilemektedir (İlhan, 2008: 323). Bu kapsamda zihinsel engelli bireylerin özellikle sosyal (Hutzler ve Korsensky, 2010: 767), duygusal (Tomporowski ve ark., 2011: 3), bilişsel, fiziksel (Vogt ve ark., 2012: 473) ve ruhsal gelişimin desteklenmesinde sporun önemli bir fonksiyona sahip olduğu belirtilmekte olup (Özbey, 2006: 83; İlhan, 2009: 39; Ün ve Çoknaz, 2003: 171; Bayazıt ve ark., 2014: 376), engelli bireylerde de sporun rehabilitasyon aracı olarak da kullanıldığı bilinmektedir (Yetim, 2014: 6; Koparan, 2003: 153). Diğer gelişim alanlarının yanında engellilerin motorsal gelişimlerinin (kas kuvveti, denge gelişimi, esneklik gelişimi, postural kontrol gelişimi, koordinasyon gelişimi) desteklenmesinde de sporun önemli bir yere sahip olduğu belirtilmektedir (İlhan ve Esentürk, 2014: Kızar ve ark., 2015: 58; 20; İlhan ve ark., 2015: 147). Literatürde yer alan deneysel araştırma bulguları da zihinsel engelli çocuklarda spora katılımın motorsal özellikleri geliştirdiğini göstermektedir (Marinescu ve ark., 2014: 532; Lin ve Wuang, 2012: 2236). Bunun yanında zihinsel engelli çocuklarda motor becerilerin sergilenmesinde önemli rol oynayan nöromüsküler sistemde bazı anormallikler bulunmakta olup, söz konusu anormalliklerin en aza indirilmesi ve nöromüsküler yapının güçlendirilmesinde fiziksel etkinliklerin büyük bir rolü bulunmaktadır (Borji ve ark., 2014: 3574). Zihinsel engelli çocukların motor becerilerinin geliştirilmesinde takım ve ferdi spor dallarına özgü temel hareket eğitimlerinden sıklıkla yararlanılmaktadır. Bayazıt ve ark., (2014: 370) tarafından yapılan araştırmada, zihinsel engelli kız çocuklarına uygulanan temel jimnastik çalışmalarının denge becerisinin gelişimine etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırmaya katılan zihinsel engelli kız çocuklarını haftada 3 gün ve günde 60 dakika olmak üzere toplam 6 hafta boyunca temel jimnastik egzersiz programı uygulanmıştır. Araştırmanın sonunda zihinsel engelli çocukların denge performanslarında anlamlı bir gelişme meydana geldiği tespit edilmiştir. Bunun yanında araştırmada zihinsel engelli çocukların dikkat ve algılama sürelerinin hem kısa hem de yetersiz olduğu gözlenmiş, bu nedenle zihinsel engelli çocuklara uygulanacak egzersiz programlarının uzun tutulmaması gerektiği vurgulanmıştır. Yılmaz ve ark., (2006: 1) tarafından yapılan araştırmada zihinsel engelli çocuklarda 8 hafta boyunca haftada 3 gün ve günde 2 saat gerçekleştirilen esneklik antrenmanlarının esneklik performansını arttırdığı tespit edilmiştir. Atan ve ark., (2016: 29) tarafından yapılan araştırmada yaş grubunda bulunan zihinsel engelli çocuklarda basketbol antrenmanlarının motor performans gelişimi üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Zihinsel engelli çocuklara 12 hafta boyunca haftada 2 gün ve günde 1 er saat uygulanan basketbol antrenman programının sonunda çocukların esneklik, dikey sıçrama, denge becerisi, reaksiyon zamanı, 20 m koşu zamanı ve el kavrama kuvveti performanslarında anlamlı gelişmeler meydana geldiği tespit edilmiştir. 494 Zihinsel Engelli Çocuklarda Motor Gelişim Yetersizlikleri: Motor Gelişimin Desteklenmesinde Fiziksel Aktivite Ve Sporun Önemi Mesut HEKİM, Mehmet TOKGÖZ Giagazoglou ve ark., (2013) tarafından yapılan araştırmada yaş grubunda bulunan zihinsel engelli çocuklara uygulanan 12 haftalık trambolin egzersiz programının motor gelişim üzerindeki etkilerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Deney ve kontrol gruplu olarak gerçekleştirilen çalışmada, herhangi bir egzersiz programına dâhil olmayan zihinsel engelli çocuklar ile kıyaslandığı zaman trambolin egzersiz programına katılan zihinsel engelli çocukların moto
Search Related
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks