Please download to get full document.

View again

of 41
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.

ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČERVENÝ ÚJEZD

Category:

Services

Publish on:

Views: 8 | Pages: 41

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČERVENÝ ÚJEZD NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ březen 2012 Podle zákona č. 183 / 2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, vyhlášky č. 500 / 2006 Sb. o územně analytických
Transcript
ZMĚNA č. 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ČERVENÝ ÚJEZD NÁVRH PRO VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ březen 2012 Podle zákona č. 183 / 2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, vyhlášky č. 500 / 2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a vyhlášky č. 501 / 2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. zhotovitel změny ÚPO: Pořizovatel: Bomart spol. s r.o. Obecní úřad Červený Újezd jednatel: Ing. Martin Závodný starosta: Václav Ladman Ohradní 1159/65, Praha 4 Červený Újezd 26, Unhošť IČ: IČ: tel.: , fax: tel.: , fax: Ing. arch. Lukáš Velíšek autorizovaný architekt ČKA Ing. arch. Milan Falta Změna č. 4 ÚPO Červený Újezd - str. 1 / 24 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE Identifikační údaje Hlavní cíle změny územního plánu TEXTOVÁ ČÁST A. vymezení zastavěného území str. 4 B. koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot str. 4 C. urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně str. 5 D. koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování str. 10 E. koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci a dobývání nerostů str. 12 F. podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavního využití), přípustného využití, nepřípustného využití včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu str. 13 G. vymezení veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit str. 15 H. vymezení dalších veřejně prospěšných staveb a veřejně prospěšných opatření, pro které lze uplatnit předkupní právo str. 15 I. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je prověření změn jejich využití územní studií podmínkou pro rozhodování, a dále stanovení lhůty pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti str. 15 J. vymezení ploch a koridorů, ve kterých je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách jejich využití a zadání regulačního plánu v rozsahu dle přílohy č. 9 vyhlášky č. 500/2006 Sb. str. 16 K. údaje o počtu listů územního plánu a počtu výkresů k němu připojené grafické části str. 24 GRAFICKÁ ČÁST A. ZÁKLADNÍ ČLENĚNÍ 1 : B. HLAVNÍ VÝKRES 1 : Změna č. 4 ÚPO Červený Újezd - str. 2 / 24 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Změna č. 4 Územního plánu obce (dále ÚPO) Červený Újezd je zpracována podle zákona 183 / 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a v souladu s prováděcími předpisy, tj. s vyhláškou č. 500 / 2001 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a s vyhláškou 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území. Identifikační údaje Název ÚPD: Druh ÚPD: ZMĚNA č. 4 ÚPO ČERVENÝ ÚJEZD Změna ÚPO Pořizovatel: Obecní úřad Červený Újezd starosta: Václav Ladman Červený Újezd 26, Unhošť IČ: tel.: , fax: Výkonný pořizovatel: oprávněný pracovník k územně plánovací činnosti: PRISVICH, spol. s r.o. jednatel: Ing. Lidislav Vich Na Náměstí 63, Davle IČ: tel.: , fax: Ing. Ladislav Vich osvědčení ZOZ č zhotovitel změny ÚPO: odpovědný projektant: projektant: Bomart spol. s r.o. jednatel: Ing. Martin Závodný Ohradní 1159/65, Praha 4 IČ: tel.: , fax: Ing. arch. Lukáš Velíšek autorizovaný architekt ČKA Ing. arch. Milan Falta Číslo zakázky: B. Datum: březen 2012 Hlavní cíle změny územního plánu Územní plán obce (ÚPO) Červený Újezd stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, urbanistickou koncepci sídel, koncepci uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Územní plán obce Červený Újezd je koncepčním materiálem dlouhodobého charakteru, který koordinuje a usměrňuje rozvoj a obnovu obce. Cílem Změny č. 4 ÚPO Červený Újezd je umožnění rozvoje bydlení a občanského vybavení na území obce. Přitom je nezbytné zabezpečit trvalý soulad všech hodnot v území, ať se jedná o hodnoty přírodní, civilizační nebo kulturní. Ode dne schválení územního plánu se v daných (řešených) lokalitách změnily požadavky na způsob využití ploch. Změna č. 4 ÚPO Červený Újezd - str. 3 / 24 TEXTOVÁ ČÁST A. vymezení zastavěného území Zastavěné území je vymezeno v Územním plánu obce (ÚPO) Červený Újezd, schváleném zastupitelstvem obce Červený Újezd dne , a v jeho třech následných schválených změnách. Vymezení zastavěného území se Změnou č. 4 nemění. B. koncepce rozvoje území obce, ochrana a rozvoj jeho hodnot Navrhované lokality Změny č. 4 nenarušují koncepci rozvoje území obce ani ochranu a rozvoj jeho kulturních a přírodních hodnot. Změna č. 4 nemá vliv na celkovou koncepci ochrany kulturních památek. V předmětných lokalitách Změny č. 4 nejsou evidovány státem chráněné (ve smyslu zákona č. 20/1987) nemovité kulturní památky, tj. památky v současné době zanesené v ÚSKP (Ústřední seznam kulturních památek) a ani sem nezasahují ochranná pásma kulturních památek. Celé správní území obce Červený Újezd je posuzováno jako území s možnými archeologickými nálezy, a proto je nutné v území dotčeném Změnou č. 4 (při realizaci konkrétních staveb) postupovat v souladu s platnými předpisy (se zněním 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči). Navrhované lokality Změny č. 4 ÚPO respektují přírodní hodnoty území a jejich využití je podřízeno požadavkům orgánu ochrany přírody ve smyslu platných právních předpisů. Změna č. 4 ÚPO Červený Újezd - str. 4 / 24 C. urbanistická koncepce včetně vymezení zastavitelných ploch, ploch přestavby a systému sídelní zeleně Změna č. 4 nenaruší urbanistickou koncepci a systém sídelní zeleně schváleného ÚPO Červený Újezd včetně třech vydaných změn. Změnou č. 4 budou vytvořeny předpoklady zejména k rozvoji bydlení, ale i občanského vybavení na území obce. Návrhem řešení Změny č. 4 se mění rozsah zastavitelných ploch situovaných mimo zastavěné území v lokalitě Z4-3. Plochy v lokalitách Z4-1, Z4-2 a Z4-3 (část) mění způsob funkčního využití mimo zastavěné území obce, nikoliv rozsah vymezeného zastavitelného území. Zrušení ochranného pásma zemědělské farmy v lokalitě Z4-4 nemá vliv na způsob využití ploch ani rozsah zastavitelného území. Navrhované změny ve způsobu využití území a) Zastavitelné plochy (názvy ploch jsou převzaty ze schváleného ÚPO Červený Újezd) označení lokality katastrální území parcelní čísla výměra v ha požadovaný způsob využití Z4 1 Z4 2 Z4 3 Červený Újezd Červený Újezd Červený Újezd 247, 306/6 (část) 306/1, 306/7 (části) 147/1, 150/4, 152/1, 428/1 (části) 3,97 plochy bydlení (bydlení čisté v rodinných domech) BC 1,15 plochy bydlení (bydlení venkovské smíšené) BV 1,84 plochy bydlení (bydlení čisté v rodinných domech) BC plochy občanského vybavení (veřejná infrastruktura) OV b) Ostatní změny označení lokality katastrální území parcelní čísla výměra v ha požadovaný způsob využití Z4 4 Červený Újezd pozemky v ochranném pásmu zemědělské farmy - zrušení ochr. pásma zemědělské farmy vč. jeho hranice Změna č. 4 ÚPO Červený Újezd - str. 5 / 24 Popis navrhovaných změn ve využití území Změna č. 4 zahrnuje návrh změny ve stanoveném způsobu využití ploch ve třech lokalitách Z4-1, Z4-2, Z4-3 a zrušení ochranného pásma zemědělské farmy v lokalitě Z4-4. Všechny čtyři lokality (Z4-1, Z4-2, Z4-3 a Z4-4), které jsou předmětem řešení návrhu Změny č. 4, jsou označeny značkou Z4, která značí Změnu č. 4 ÚPO Červený Újezd a číslicemi (1, 2, 3, 4) za pomlčkou, které značí pořadí jednotlivých lokalit v rámci dané změny územního plánu. Všechny čtyři lokality jsou situovány ve správním území obce Červený Újezd, které zahrnuje jedno stejnojmenné katastrální území (dále k.ú.) Červený Újezd. Z4 1 Změna způsobu funkčního využití ploch mimo zastavěné území obce, ale na již vymezených zastavitelných plochách. Změna je požadována z důvodu rozvoje bydlení v rodinných domech. katastrální území: parcelní číslo: Červený Újezd 247; 306/6 (část) stávající stav ÚPO: plochy veřejných prostranství (místní komunikace) PV, návrh plochy občanského vybavení (komerční zařízení) OK, návrh návrh změny ÚPO: plochy bydlení (bydlení čisté v rodinných domech) BC Lokalita leží na východním okraji sídla Červený Újezd, mimo zastavěné území, v proluce mezi okrajem zástavby podél bývalé Kladensko nučické dráhy a zemědělskou farmou. Předmětné území bylo řešeno již Změnou č. 3 ÚPO Červený Újezd, a to jako lokalita Z3-4. Část této lokality ležela v ochranném pásmu zemědělské farmy a z tohoto titulu nemohla být zařazena do plochy bydlení (bydlení čisté v rodinných domech) BC, ale pouze jako plochy občanského vybavení (komerční zařízení) OK a plochy veřejných prostranství (místní komunikace) PV. Zrušením ochranného pásma zemědělské farmy (jako lokalita Změny č. 4 Z4-4) se toto omezení již neuplatní, a tudíž můžou být stávající plochy občanského vybavení (komerční zařízení) OK a plochy veřejných prostranství (místní komunikace) PV nahrazeny plochou bydlení (bydlení čisté v rodinných domech) BC. Pro zastavitelné plochy v lokalitě Z4-1 společně se zbývající částí lokality Z3-4 (Změna č. 3) se ukládá stanovení změn jejích využití regulačním plánem z podnětu. Změna č. 4 ÚPO Červený Újezd - str. 6 / 24 Z4 2 Změna způsobu funkčního využití ploch částečně v zastavěném území obce. Změna je požadována z důvodu rozvoje bydlení v rodinných domech. katastrální území: parcelní číslo: Červený Újezd 306/1 a 306/7 (části) stávající stav ÚPO: plochy zeleně v sídle (sady a zahrady, zahradnictví), návrh návrh změny ÚPO: plochy bydlení (bydlení venkovské smíšené) BV Lokalita leží na východním okraji sídla Červený Újezd, částečně v zastavěném území. Území se nachází v proluce mezi okrajem zástavby podél bývalé Kladensko - nučické dráhy a lokalitou změny Z3-4, vymezenou změnou územního plánu č. 3. Pozemky přiléhají k bývalé Kladensko - nučické dráze a jsou přístupné z přilehlých místních komunikací. Plocha navazuje na již zastavěné plochy pro bydlení. Návrh změny povede k citlivému rozvoji obytného území sídla Červený Újezd ve stávající proluce a to bez negativního zásahu do krajinného rázu. Změna č. 4 ÚPO Červený Újezd - str. 7 / 24 Z4 3 Změna způsobu funkčního využití ploch mimo zastavěné území obce, částečně na již vymezených zastavitelných plochách. Změna je požadována z důvodu rozvoje bydlení a umístění zařízení občanského vybavení. katastrální území: parcelní číslo: Červený Újezd 147/1; 150/4; 152/1; 428/1 (části) stávající stav ÚPO: krajina (pole orná půda), stav plochy bydlení (bydlení čisté v rodinných domech) BC, návrh plochy občanského vybavení (veřejná infrastruktura) OV, návrh plochy veřejných prostranství (místní komunikace) PV, návrh návrh změny ÚPO: plochy bydlení (bydlení čisté v rodinných domech) BC plochy občanského vybavení (veřejná infrastruktura) OV Území se nachází na jihozápadním okraji správního území Červený Újezd, respektive na severním okraji sídla Svárov. Lokalita leží mimo zastavěné území, částečně na již vymezených zastavitelných plochách. Předmětné území bylo řešeno již Změnou č. 3 ÚPO Červený Újezd, a to jako lokalita Z3-5. Výslednou podobu území je však třeba přizpůsobit rozvojovému záměru obce v této lokalitě a zajistit Změnou č. 4 rozložení ploch pro bydlení a občanskou vybavenost tak, jak bylo původně uvažováno. Z tohoto důvodu se navrhuje přeskupení zastavitelných ploch v této lokalitě tak, aby byla scelena dominantní funkce bydlení /plocha bydlení (bydlení čisté v rodinných domech) BC/, které bude zastavitelná plocha přizpůsobena. Plocha občanského vybavení /plocha občanského vybavení (veřejná infrastruktura) OV/ se přemístí do Změnou č. 4 vymezené nové zastavitelné plochy na severní okraj zástavby, v přechodu do volné krajiny, kde budou vytvořeny předpoklady k umístění zařízení občanského vybavení veřejné infrastruktury, např. zdravotnická a sociální zařízení. Návrh změny povede k rozvoji obytného území sídla Svárov, části, která leží na území obce Červený Újezd. Změna č. 4 ÚPO Červený Újezd - str. 8 / 24 Z4 4 Zrušení ochranného pásma zemědělské farmy uvedení ÚPO Červený Újezd do souladu se zákonem. katastrální území: parcelní číslo: Červený Újezd pozemky v ochranném pásmu zemědělské farmy stávající stav ÚPO: zemědělská výroba (hranice ochranného pásma zemědělské farmy) návrh změny ÚPO: zrušení ochranného pásma zemědělské farmy vč. jeho hranice Změna představuje zrušení ochranného pásma zemědělské farmy, jehož hranice je územním plánem zakreslena v kruhu kolem pozemku p.č. 306/3, k.ú. Červený Újezd, se zemědělskými stavbami, zejména na pozemcích p.č. st. 202 a 234, ve vlastnictví České zemědělské univerzity v Praze. Pořizovatel nemá k dispozici žádné rozhodnutí o vzniku ochranného pásma zemědělské farmy či jeho vyhlášení jako limitu využití území, jak se uvádí v ÚPO Červený Újezd, ale nepředložil jej ani vlastník zemědělské farmy. Není předmětem územního plánu ochranné pásmo jako limit využití území stanovovat a vymezovat, pokud rozhodnutí o ochranném pásmu existuje, musí se jím pořizovatel řídit, v opačném případě je hranice pozemků p.č. 306/3 a 306/6 hranicí ochranného pásma . Zakreslení ochranného pásma do ÚPO Červený Újezd bez příslušného rozhodnutí má dopad na výkon vlastnických práv v dotčeném území a omezuje bez zákonného podkladu nakládání s pozemky. Změnou v lokalitě Z 4-4 bude uveden ÚPO Červený Újezd do souladu se zákonem. Pokud je třeba zajistit ochranu zemědělského areálu, nemůže to být realizováno prostřednictvím územního plánu. Změna č. 4 ÚPO Červený Újezd - str. 9 / 24 D. koncepce veřejné infrastruktury včetně podmínek pro její umisťování Změna č. 4 se nedotýká koncepce dopravní a technické infrastruktury, ani stávajícího občanského vybavení a veřejných prostranství. Ve Změně č. 4 je v části lokality Z4-3 u Svárova v návaznosti na obytné území vymezena nová rozvojová plocha pro umístění občanského vybavení veřejné infrastruktury. Navrhované lokality Z4-1, Z4-2 a Z4-3 budou napojeny na nezbytné inženýrské sítě a komunikace. Při jejich návrhu je nutné respektovat platné právní předpisy a technické normy. Dopravní infrastruktura Návrhem řešení Změny č. 4 se nemění koncepce dopravy schválené v ÚPO Červený Újezd. Změna č. 4 nemá vliv na stávající silniční síť a zásadní vliv na síť místních komunikací. Při dimenzování místních komunikací je nutno respektovat normu ČSN Vzhledem k možnému hluku z plánované přeložky komunikace II / 101 (dle nadřazené dokumentace ZÚR Středočeského kraje) se pro plochy bydlení v lokalitě Z4-3 stanovuje požadavek na prokázání splnění hygienických limitů hluku (viz. podmínky prostorového uspořádání v kapitole F). Nové komunikace budou navrženy tak, aby umožnily příjezd požárních vozidel v souladu s ČSN , případně s ČSN U nově navržené obytné zástavby rodinnými domy bude parkování uskutečněno v jednotlivých garážích, pro návštěvy bude umožněno parkování na vozovce. U bytové zástavby bude parkování uskutečněno na vlastním pozemku v rámci bytových domů. Změna č. 4 ÚPO Červený Újezd - str. 10 / 24 Technická infrastruktura Změnou č. 4 se na území obce Červený Újezd nemění koncepce technického vybavení stanovená ve schváleném územním plánu. Všechny sítě procházející územím v řešených lokalitách Z4-1, Z4-2, Z4-3 a Z4-4 budou chráněny, jejich funkce nesmí být bez souhlasu správce nebo majitele narušena. V případě potřeby mohou být se souhlasem správce nebo majitele přeloženy nebo zrušeny. Změna č. 4 představuje možné zvýšení nároků na odběr elektrické energie ve dvou, rozlohou větších lokalitách Z4-1 a Z4-3. V těchto lokalitách je předpoklad umístění nových trafostanic. Konkrétní napojení těchto lokalit, umístění nových TS v území a případné posílení přilehlých stávajících TS musí být řešeno komplexně v rámci řešení celé lokality s přihlédnutím na konkrétní požadavky na odběr. Ve všech řešených lokalitách se změnou funkčního využití ploch (Z4-1, Z4-2 a Z4-3) se musí respektovat stávající plynárenská zařízení a jejich ochranná a bezpečnostní pásma. Změna č. 4 představuje možné výraznější nároky na odběr zemního plynu ve dvou, rozlohou větších lokalitách Z4-1 a Z4-3. Konkrétní technické podmínky napojení (trasování a dimenzování plynovodů) staveb budou stanoveny na základě skutečných požadavků na odběr plynu. Zásobování pitnou vodou je zajištěno ze stávajícího veřejného vodovodu. Nové stavby v lokalitách se změnou funkčního využití ploch (Z4-1, Z4-2 a Z4-3) musí být napojeny na veřejný vodovod obce. Při navrhování rozvodů vody bude vodovod sloužit zároveň jako zdroj požární vody (nadzemní hydranty, zajištění potřebných tlaků a průtoku) navržený podle příslušných norem, zejména ČSN Ve všech řešených lokalitách se změnou funkčního využití ploch (Z4-1, Z4-2 a Z4-3) musí být respektována již založená koncepce likvidace odpadních vod. Při návrhu likvidace odpadních vod u staveb v řešeném území musí být respektovány platné předpisy. Likvidace odpadních vod bude v lokalitách se zastavitelnými plochami určenými pro výstavbu rodinných domů a výstavbu veřejného občanského vybavení (Z4-1, Z4-2 a Z4-3) řešena napojením na veřejnou kanalizaci a centrální ČOV obce. Ve všech řešených lokalitách se změnou funkčního využití ploch (Z4-1, Z4-2 a Z4-3) musí být zajištěna bezškodná likvidace nárůstu dešťových vod v místě a v návazných vodních tocích. Přebytečné vody musí být odváděny redukovaně nejlépe přes akumulaci se vsakem, bez ovlivnění sousedních pozemků. Změna č. 4 nemá vliv na celkovou koncepci likvidace komunálního odpadu. Nové stavby musí mít vyřešenu nezávadnou likvidaci odpadů podle platných předpisů. Změna č. 4 ÚPO Červený Újezd - str. 11 / 24 E. koncepce uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci a dobývání nerostů Změna č. 4 nemá vliv na celkovou koncepci uspořádání krajiny a přírody stanovenou ve stávajícím územním plánu obce Červený Újezd. Změna č. 4 se netýká prvků ÚSES (územního systému ekologické stability) schválených ve stávajícím územním plánu obce Červený Újezd ani jiných přírodních a krajinných prvků (významné krajinné prvky (VKP), vodní toky a vodní plochy, apod.). Změna č. 4 se netýká vodních toků a ani ploch v bezprostřední blízkosti vodních toků. V řešených lokalitách není stanoveno zátopové území. Změna č. 4 se nedotýká ploch ohrožených povodněmi. Změna č. 4 ÚPO Červený Újezd - str. 12 / 24 F. podmínky pro využití ploch s rozdílným způsobem využití s určením převažujícího účelu využití (hlavního využití), přípustného využití, nepřípustného využití včetně základních podmínek ochrany krajinného rázu Ve Změně č. 4 je území členěno podobně jako ve schváleném ÚPO Červený Újezd. Navržené plochy jsou zařazeny podle rozdílného způsobu využití (včetně názvů) podle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (Část druhá požadavky na vymezování ploch, Hlava II - Plochy s rozdílným způsobem využití). Ve změně č. 4 ÚPO jsou z těchto ploch použity: PLOCHY ZÁSTAVBY zastavěné území a zastavitelné plochy PLOCHY BYDLENÍ Bydlení čisté v rodinných domech BC PLOCHY BYDLENÍ Bydlení venkovské smíšené BV PLOCHY OBČANSKÉHO VYBAVENÍ Veřejná infrastruktura OV Podmínky pro využití ploch Podmínky pro využití těchto ploch zůstávají v platnosti dle schváleného ÚPO Červený Újezd včetně třech vydaných změn. Přípustné využití dotčených funkčních ploch se doplňuje o veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a veřejná prostranství. Vymezenému způsobu využití ploch musí odpovídat způsob jeho užívání a zejména účel umísťovaných a povolovaných staveb, včetně jejich změn a změn v jejich užívání. Stavby a jiná opatření, která podmínkám využití ploch s rozdílným způsobem využití neodpovídají, nesmějí být na těchto plochách umístěny nebo povoleny. Změna č. 4 ÚPO Červený Újezd - str. 13 / 24 Podmínky prostorového uspořádání Na celém území obce Červen
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks